Popis předmětu - B2B38EMB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B38EMB Elektrická měření
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Haasz V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Haasz V., Svatoš J. Kreditů:4
Cvičící:Haasz V., Hrakova D., Mazánek F., Svatoš J. Semestr:Z

Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Obsah:

V přednáškách jsou vysvětleny principy metod měření jednotlivých elektrických veličin a dále struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Jsou vysvětleny i základní principy AČ a ČA převodníků, senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin a základy magnetických měření. V laboratorních cvičení jsou znalosti získané v přednáškách prakticky ověřeny v 17 laboratorních úlohách doplněných na závěr samostatnou prací.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, přesnost měření
2. Přístroje pro měření napětí a proudu
3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)
4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu
5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu
6. , 7. Vzorkování a kvantování signálu, analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, číslicové multimetry
8. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry
9. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)
10. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory
11. Magnetická měření
12. Další měřicí přístroje
13. Optoelektrické senzory
14. Měřicí systémy

Osnovy cvičení:

1. Měření analogovým osciloskopem + úvod
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů
3. Měření na napěťovém děliči 4. Měření malých proudů
5. Měřicí zesilovače
6. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje
7. Měřicí usměrňovač
8. Měření výkonu jednofázové zátěže
9. Měření kmitočtu a doby periody čítačem
10. Demonstrace principu vzorkování
11. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu
12. Měření malých odporů
13. Nevyvážený Wheatstoneův můstek
14. Číslicový měřič impedancí a admitancí
15. Měření amplitudové permeability
16. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488
17. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru
Samostatná práce Osnova laboratorních cvičení:
1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření
2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; měření na napěťovém děliči (chyba metody, odhad nejistoty)
3. Měření malých proudů; měřicí zesilovače
4. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje; měřicí usměrňovač
5. Měření výkonu jednofázové zátěže; měření kmitočtu a doby periody čítačem
6. Demonstrace principu vzorkování; test I 7. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu; měření malých odporů
8. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - aplikace pro odporový snímač, test II
9. Číslicový měřič impedancí a admitancí
10. Měření amplitudové permeability; test III
11. Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488
12. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru, test IV
13. Samostatná práce
14. Samostatná práce

Literatura:

Literatura:
[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018
[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006
[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8
[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B38EMB

Klíčová slova:

Měření, veličina elektrická, metoda měřicí, veličina magnetická, přístroj měřicí

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 3
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 14.4.2021 05:51:21, semestry: Z/2020-1, L/2021-2, L/2020-1, Z,L/2022-3, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.