Disciplinární komise 

Čím se zabývá Disciplinární komise FEL ČVUT?

Disciplinární komise FEL ČVUT projednává obvinění studentů FEL z disciplinárních přestupků. Činí tak na podnět děkana FEL, kterému předkládá závěr svého jednání a návrh na rozhodnutí. 

 

Co si představit pod pojmem disciplinární přestupek?

Disciplinární přestupek je přestupek proti právním předpisům nebo vnitřním předpisům ČVUT, např. Studijnímu a zkušebnímu řádu pro studenty ČVUT či Etickému kodexu ČVUT. Disciplinárním přestupkem je např. opisování při písemce nebo zkoušce, vydávání cizí práce za vlastní, vulgární/hrubé jednání, či sexuální obtěžování.

 

Jaká rozhodnutí může Disciplinární komise FEL ČVUT navrhnout?

Disciplinární komise může doporučit, aby byl obviněný student (i) napomenut, (ii) podmínečně vyloučen ze studia, nebo (iii) vyloučen ze studia. Je-li přestupek méně závažný, může doporučit, aby k sankci nebylo přistoupeno.

 

Jak mám postupovat, pokud jsem přesvědčen/a o tom, že student/ka FEL porušuje právní předpisy nebo vnitřní předpisy ČVUT?

Napište email, ve kterém stručně a jasně popište, jak daný student/daná studentka předpisy porušil/a, a odešlete tento email děkanovi FEL s žádostí o přezkoumání případu. Pokud můžete, přiložte důkazy problémového jednání. Na základě vašeho podnětu vyzve děkan Disciplinární komisi FEL ČVUT, aby věc projednala.    

Kontaktní e-mail: disciplinary@fel.cvut.cz

 

Předseda

bude upřesněno


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.

doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

 

Náhradníci:

bude upřesněno


Studenti

Členové komise:

Ing. Martin Horák

Ing. Anna Pražanová

Ing. Jan Rimbala

Ing. Bc. Radim Špetlík

 

Náhradníci:

bude upřesněno

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová