Výzkumné skupiny a laboratoře

Veškerou teorii, kterou vyučujeme na přednáškách, převádíme také do výzkumné praxe. Naše vědecké skupiny zkoumají současné technologie, podle kterých navrhují technologie budoucnosti. Cílem FELu je být vždy o krok napřed, aby absolventi a absolventky byli připraveni adekvátně reagovat na bleskové změny.

Chci vidět skupiny zabývající se

3DP Lab - Vývoj a výzkum materiálů pro 3D tisk v elektrotechnice

Výzkumné téma

Materiály

Výzkumná skupina 3DP Lab, působící na Katedře elektrotechnologie, se zabývá materiálovým výzkumem a vývojem nových a pokročilých materiálů pro 3D tisk pomocí technologií FFF a SLA s aplikačním přesahem do elektroniky a elektrotechniky.

5Gmobile

Výzkumné téma

Komunikační sítě

V laboratoři 5Gmobile se zaměřují na výzkum v oblasti současných i budoucích mobilních sítí páté generace a bezdrátových technologií a standardů. Cílem výzkumu 5Gmobile je navrhovat nové přístupy k řešení problémů vyvstávajících s příchodem nových generací mobilních sítí. Soustředí se na zvýšení efektivity přenosu dat při zachování dostupnosti služeb a energetické efektivity sítě.

Advanced Materials Group

Navrhuje, připravuje a testuje nové progresivní tenké vrstvy, které splňují specifické požadavky (optické, elektrické, mechanické a další) a mohou být přímo aplikovány v praxi. Zabývá se rovněž vývojem depozičních procesů, zejména magnetronového naprašování a konstrukcí povlakovacích systémů.

Analýza, modelování a interpretace signálů

Skupina SAMI se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v biomedicínském inženýrství. Hlavní oblastí zájmu je řeč, biologické signály, digitální zpracování signálů a strojové učení se zaměřením na neurologii, foniatrii, logopedii a fyziologii. Skupina podporuje kvantitativní multidisciplinaritu. Výsledky výzkumu jsou součástí projektů řešených ve spolupráci s fakultními nemocnicemi. Poznatky se využívají při diagnostice a hodnocení léčby.

Antény, EMC a simulace elmag. polí

Tým Katedry elektromagnetického pole se zabývá návrhem a vývojem široké škály typů antén: planárních, trychtýřových, antén pro UWB, Yagi-Uda, speciálních ozařovačů pro reflektorové systémy, atd. Vedle využívání komerčních simulátorů vyvíjejí řadu vlastních kódů v MATLABu pro práci s charakteristickými módy, ortogonálními metodami, uloženými energiemi v EM poli a činitelem jakosti antén. Další jejich činností je měření elektromagnetické odolnosti nízkofrekvenční bezodrazovou komoru.

Aplikace a diagnostika materiálů a nanomateriálů

Výzkumné téma

Materiály

Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.

Bezdrátová a vláknová optika

Výzkumný tým se zabývá vláknovou optikou, optickou detekcí, vláknovými lasery, šířením optických svazků v zástavbě i uvnitř budov a vlivem atmosféry na bezdrátové optické spoje (free-space optics, FSO) a v neposlední řadě i komunikací ve viditelném světle - visible-light communication (VLC). V současné době je vědecká činnost týmu zaměřena jak na základní výzkum, tak i na spolupráci s průmyslem v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Biomedical Electronics Group

Výzkumná skupina se zabývá návrhem a realizací hardwaru pro biomedicínské aplikace a zpracováním biologických signálů zvláště v oblastech telemedicíny, vzdáleného monitoringu a asistivních technologií. Výzkum rozšiřuje možnosti podpory nemocných, zdravotně postižených a stárnoucích lidí a poskytuje jim možnost zůstat v jejich přirozeném prostředí namísto jejich institucionalizace. Experimenty se zaměřují na vývoj nových diagnostických metod uplatnitelných v širokém rozsahu každodenní péče.

Biomedicínské a ekologické aplikace EM pole

Výzkumný tým se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum možností využití EM pole v oblasti biomedicíny a také na výzkum a vývoj aplikací EM pole pro nové ekologické průmyslové technologie. Léčebným i diagnostickým aplikacím EM pole v medicíně se věnuje již od roku 1981. Předmětem jejich vědeckého zájmu je také studium pozitivních i negativních biologických účinků EM pole na člověka. Věnují se i studiu základních principů jak může být EM pole generováno samotnými biologickými systémy.

Centrum pokročilé fotovoltaiky

CAP sdružuje špičkové odborníky z ČVUT v Praze i ze zahraničí. Unikátní spojení odborníků z oblasti materiálů a architektury přináší nové příležitosti k využití fotovoltaiky. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky se kromě výzkumu nových materiálů zaměřuje na vylepšení stávajících konceptů tak, aby vznikly i články určené pro konkrétní aplikace a lokality.

Centrum umělé inteligence (AIC)

Výzkumné téma

Umělá inteligence

V týmu AIC se pod vedením prof. Michala Pěchoučka věnují základnímu i aplikovanému výzkumu umělé inteligence (AI). Mezi hlavní výzkumné oblasti patří robotika, kyberbezpečnost, teorie her, plánování, doprava, optimalizace a strojové učení. AIC úzce spolupracuje s firmami a s některými z nich založilo také společné výzkumné laboratoře.

Computational Electromagnetics (CEM)

Výzkumné téma

Elektromagnetické pole

Výzkumný tým CEM se zaměřuje na výzkum teorie elektromagnetického pole. Mezi aktuálně rozvíjená témata patří výzkum malých elektrických zářičů a rozptylovačů a jejich optimalizace. Členové skupiny se již řadu let zabývají také klasickou teorií antén a šířením pole v umělých kompozitních materiálech.

Computer Graphics Group

Výzkumné téma

Počítačová grafika

Skupina se zabývá výzkumem v oblasti počítačové grafiky a zaměřuje se zejména na metody realistického zobrazování, fyzikálně založený popis vzhledu materiálů, efektivní datové struktury pro syntézu obrazu, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, procedurální modelování budov a měst, zpracování obrazu a animaci, a virtuální a rozšířenou realitu.

Fotovoltaika

Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech. Při diagnostice fotovoltaických systémů se tým zabývá: - LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce. - Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb. - Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených). - Měření střídavých parametrů PV článků.

Human-Computer Interaction Group

Interakce člověka s počítačem (human-computer interaction) je interdisciplinární obor, který se zabývá faktory, které ovlivňují kvalitu a efektivnost interakce uživatele s výpočetními systémy. Výzkumná skupina se zabývá problematikou srozumitelné prezentace informací uživateli i pohodlného vkládání dat pro celou řadu "netradičních" uživatelských skupin: Lidé v mobilním prostředí, starší lidé, zrakově postižení či lidé s problémy s jemnou motorikou v prstech.

Intelligent Data Analysis Research Group

Výzkumné téma

Strojové učení

V této výzkumné skupině se vyvíjí algoritmy schopné těžit znalosti z dat pomocí statisticko-relačního strojového učení a induktivního logického programování. Dále zkoumají nekonvenční optimalizační techniky, jako jsou evoluční algoritmy. Vyvinuté metody aplikují zejména v bioinformatice a výpočetní biologii.

Kvantové struktury

Výzkumné téma

Matematika

Výzkumná skupina Kvantové struktury na katedře matematiky FEL ČVUT se zabývá teorií ortomodulárních a neasociativních algebraických struktur či operátorových algeber a teorií míry budované na těchto strukturách. Tato témata jsou motivována kvantovou teorií. Konkrétně pracují na: - Teorii míry na von Neumannových algebrách (konvergenční věty). - Geometrii stavových prostorů C*-algeber a Jordanových algeber. - Konkrétní logice (Dynkinovy systémy). - Obecné kvantové logice, kompatibilitě, stavovém prostoru, nekomutativní pravděpodobnosti. - Konstrukci kvantových logik. - Hilbertových a prehilbertových prostorech. - Nezávislostech operátorových algeber v kvantové teorii pole.

Laboratoř planárních optoelektronických a optických integrovaných struktur (PLANIO)

Výzkumná skupina OPTOELEKTRONIKA působí na Katedře Mikroelektroniky v laboratoři PLANIO (Laboratoř planárních optoelektronických a optických integrovaných struktur) a zabývá se výzkumem v oblasti integrované planární a vláknové optiky, optických senzorů a optoelektroniky.

Laboratoř zpracování řeči

Výzkumné téma

Zpracování signálů

Tým se zabývá analýzou a zpracováním řečového signálu se zaměřením na systémy rozpoznávání řeči a zvýrazňování řeči pro komunikační účely. Jeho aktuální aktivity směřují především k rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem s užším zaměřením na zpracování narušené řeči z hlučného prostředí nebo spontánních promluv. Zvýrazňování řeči používá při komunikaci z hlučného prostředí nebo při extrakci příznaků pro robustní rozpoznávání šumem narušené řeči.

MAGLAB - Laboratoř senzorů a magnetických měření

Výzkumné téma

Senzory

MAGLAB se zabývá vývojem a aplikacemi senzorů, zejména magnetických. Umí měřit, modelovat a modifikovat magnetické vlastnosti materiálů, včetně mikrodrátů a nanočástic. Podílí se nejen na řešení výzkumných projektů, ale také úspěšně spolupracuje s firmami na jejich problémech a společných projektech. Přístroje týmu se osvědčily v kosmu (český satelit Mimosa), na zemi (detektory kovů, měření objemu žaludku) i pod zemí (hledač bomb, navigační systém pro vrtné soupravy).

Mikrovlnná měření

Výzkumné téma

Měření

Výzkumný tým se zabývá mikrovlnným měřením, návrhem a výrobou vysokofrekvenčních obvodů a systémů. Jejich práce pokrývá široké spektrum mikrovlnné oblasti od teoretických oblastí kalibračně-korekčních metod až po komplexní návrhy a měření rozsáhlých mikrovlnných systémů.

NavLIS - Navigační skupina laboratoře Leteckých Informačních Systémů

Výzkumné téma

Navigační systémy

Skupina se zaměřuje na výzkum a vývoj navigačních systémů a jejich algoritmů použitelných v širokém spektru aplikací, např. pro navigaci leteckých a pozemních prostředků, robotů, UAV, inteligentních detektorů kovů, hand-held zařízení, a to pomocí fúze dat z dostupných systémů (inerciálních senzorů, GNSS, inklinometrů, magnetometrů, kamer aj.). Snaží se zajistit dostatečnou přesnost určení orientace a pozice i při silných vibracích, rozdílné dynamice pohybu a vlivu okolí.

Přenosová média a systémy

Výzkumné téma

Komunikační sítě

Cílem výzkumných aktivit je zejména zvyšování přenosové rychlosti při digitálním přenosu, zvyšování spolehlivosti, výkonnosti přenosu a hledání nových způsobů využití přenosových médií.

Silnoproudé výboje

Výzkumné téma

Energetika Silnoproud

Skupina pracující se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Silnoproudé výboje typu z-pinče či plazmatického fokusu jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době se této skutečnosti využívá zejména pro produkci rentgenových impulzů, a tak jsou z-pinče nejvýkonnějšími (až 500 000 GW) i nejúčinnějšími (až 20%) laboratorními zdroji rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci energetických částic.

Skupina datových sítí a jejich testování

Požadavky na datovou konektivitu a kvalitu poskytovaných služeb se neustále zvyšují. Bez připojení k internetu vždy a všude se dnes neobejdeme a je třeba hledat a rozvíjet nové koncepty jak pro využití fyzických médií, tak celé síťové infrastruktury. Klíčovým řešením, které při svém výzkumu využíváme a nabízíme jej i jako komerční produkt je komplexní testovací systém F-Lab, který zahrnuje i platformu F-Tester®.

TORSCHE Scheduling toolbox pro Matlab

Výzkumná skupina se zabývá vývojem algoritmů pro rozvrhování, tj. pro optimalizaci výroby, pro efektivní využití lidských zdrojů nebo i pro optimalizaci rychlosti kódu programů a efektivní využití komunikačních spojení. Naší hlavní prioritou je aplikace těchto algoritmů v praxi.

Zpracování lékařských obrazů (Medical Image Processing)

Výzkumné téma

Zpracování obrazů

Skupina Biomedical Imaging Algorithms (BIA) vyvíjí nové algoritmy pro zpracování obrazů v lékařských a biologických aplikacích. Zpracovává obrazy z nejrůznějších modalit, od magnetické rezonance, přes ultrazvuk, počítačovou tomografii, až po mikroskopii, ve 2D, 3D, i 4D. Umí data předzpracovat, registrovat i segmentovat, modelovat, rekonstruovat i klasifikovat. Používá techniky zpracování signálů, numerické matematiky i strojového učení, včetně moderních metod hlubokého učení, populárně známých jako AI

Zvyšování konkurenční schopnosti elektrotechnického podniku

Výzkumná činnost se zaměřuje na analýzu podmínek a zjištění faktorů ovlivňujících zvyšování konkurenční schopnosti průmyslových, zejména elektrotechnických, podniků. Problém je řešen ve vztahu k překonání rozporů uvnitř hodnototvorného řetězce firmy a v rámci širšího dodavatelského řetězce.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk