Doktorské studium

Zbývá poslední krok k vysněné akademické kariéře. Z předchozího studia už víte, co vás baví a jaké znalosti chcete dál rozvíjet, volba by tedy měla být jednoznačná. I jako zkušení studující ale můžete ocenit průvodce průběhem studia, výběrem zaměření a přihlášením se do doktorského studia.

Jak se přihlásit

Základní informace

 • titul Ph.D. za jménem
 • obsahem studia je vědecký výzkum pod vedením školitele či školitelky s tématem, které má potenciál objevit nové výsledky překonávající současný stav poznání
 • forma studia je prezenční na 4 roky s nárokem na stipendium, nebo kombinovaná (dálková) na 5 let bez nároku na stipendium
 • podmínkou přijetí je dokončené magisterské studium a prokazatelná znalost AJ
 • zahájení studia 1. února nebo 1. září
 • přihlášky do 30. dubna nebo 31. října
 • průměrný čistý příjem doktorandů se školiteli z ČVUT FEL (v rozsahu 20 - 80 percentilu) ve standardní době prezenční formy doktorského studia je 22 - 45 tis. Kč/měsíc, což odpovídá hrubému příjmu 27 - 59 tis. Kč/měsíc. Odpovídající částky počítané jen na skupině doktorandů, kteří mají současně příjem ze stipendia i grantového projektu, jsou: čistý příjem 35 - 52 tis. Kč/měsíc, odpovídající hrubý příjem 44 - 67 tis. Kč/měsíc
 • Příjem je složen z nezdaňovaného  státního stipendia doplněného prostředky interní Studentské grantové soutěže a obvykle příjmu ze zaměstnaneckého poměru na FEL - práci na vědeckých projektech. Za výjimečné výsledky tvůrčí (např. články v dobrých impaktovaných časopisech) popř. pedagogické činnosti bývá děkanem přiznáno jednorázové účelové stipendium, které tvoří motivační složku příjmu. Za těchto podmínek se doktorandi mohu věnovat vědecké práci plnou pracovní dobu.

Doktorát na FELu?

Pr­votříd­ní spolupracovníci a spolupracovnice, nej­mo­der­něj­ší zá­ze­mí, nad­stan­dard­ní sti­pen­di­um. Naši dok­to­ran­di a doktorandky mají šanci pra­co­vat na ino­va­tiv­ních pro­jek­tech, které po­sou­va­jí hra­ni­ce lid­ské­ho vě­dě­ní a možností.

Proč studovat Ph.D. u nás

Průběh doktorského studia

Cílem doktorského studia je připravit absolventy a absolventky na vědeckou práci, kterou uplatní zejména v akademickém prostředí, ve vědeckých institucích (např. Akademie věd) nebo ve výzkumných a vývojových odděleních komerčních firem.

1. Volba rámcového tématu disertace

Vybírat můžete ze seznamu nabízených témat našich školitelek a školitelů. S vlastním, nevypsaným, tématem bohužel není možné se do studia přihlásit.

2. Domluva s potenciálním školitelem či školitelkou

V seznamu témat disertačních prací je vždy uveden také školitel nebo vedoucí dané práce. Osobně či elektronicky se s ním ještě před podáním přihlášky domluvte, zda má kapacitu se vám věnovat. Každý školitel či školitelka má pouze omezený počet doktorandů a doktorandek, se kterými může spolupracovat.

Téma i jméno školitelky či školitele, který téma vypsal, je nutné uvést do přihlášky, domluvte se proto s dostatečným předstihem. Kontakty na školitele jsou součástí seznamu témat.

3. Podání přihlášky, přijímací řízení

Přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan však může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.

4. První rok studia 

Splnění alespoň jednoho předmětu.

5. První etapa studia (tzv. studijní blok)

Ve studijním bloku vás čeká

 • doplnění odborných znalostí studiem alespoň dvou odborných předmětů předepsaných individuálním studijním plánem,
 • vědecká, publikační a prezentační činnost,
 • pedagogická praxe během studia je volitelná.

Na závěr této etapy budete mít:

 • uzavřeny všechny povinné odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami,
 • publikovaný alespoň jeden vědecký článek, jehož je doktorand či doktorandka hlavním autorem a vztahuje se k tématu disertace,
 • složenu zkoušku z anglického jazyka nebo uznán certifikát dokládající odpovídající znalost anglického jazyka,
 • zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii (tzv. “minimum”).
   

6. Konzultace studijního progresu

Školitel či školitelka je alfou a omegou vašeho doktorského studia. Před podáním přihlášky je nutné, abyste s nimi konzultovali své představy o studiu (zaměření, téma, publikační činnost, prezentaci výsledků) a získali jejich souhlas.

Školitelé ale nefungují jen jako konzultanti kvalifikační práce. Správně by s vámi měli prožívat celé studium a dovést vás k jeho úspěšnému ukončení. Konzultujte s nimi všechno včetně:

 • odborné literatury (pramenů),
 • vystupování na veřejnosti při prezentaci výsledků,
 • finančních zdrojů na zabezpečení projektů,
 • navazování odborných kontaktů doma i v zahraničí nebo
 • vstupu do mezinárodní vědecké komunity.

7. Další fáze studia

Po studijním bloku vás čeká:

 • absolvování státní doktorské zkoušky (studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají povinnost složit státní doktorskou zkoušku do konce třetího roku svého studia),
 • prokázání internacionalizace (např. formou spolupráce ze zahraniční fakultou),
 • splnění publikačních požadavků (během studia publikovat alespoň jeden vědecký článek),
 • a teprve poté předložení disertační práce.

8. Disertace

Po úspěšné obhajobě disertační práce vám bude udělen titul Ph.D. za jménem.

Disertaci lze podat nejpozději do 7 let od zahájení studia (do 6 let pro studující, kteří zahájili studium po 1. 9. 2021).

V případě, že disertace není předložena během čtyřleté prezenční či pětileté kombinované formy studia, po uplynutí příslušné doby studia se studium buď automaticky přerušuje až do obhajoby disertační práce, nebo:

 • studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají možnost požádat o přestup do kombinované formy studia,
 • studující v kombinované formě mají možnost požádat o prodloužení studia až po maximální dobu studia, tedy do sedmi let od zahájení studia.

9. Ocenění děkana

Děkan může udělit cenu za prestižní disertační práci. Podmínky získání ocenění a seznamy laureátů za jednotlivé roky jsou zveřejněny na intranetu.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.