Podmínky přijetí do doktorského studia

Před přijetím do doktorského studia se vyplatí prostudovat si dva nejdůležitější dokumenty - Podmínky pro přijetí a Směrnici děkana. Pokud se v problematice chcete zorientovat rychleji, projděte si stručnější výčet podmínek v této části.

Podmínky

Hlavní podmínkou přijetí je mít ukončené magisterské studium.

Na co byste si měli dát pozor:

 • Pokud jste předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku nebo Slovinsku, musíte spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu. 
 • Před přijetím ke studiu musíte dokázat, že máte odpovídající úroveň angličtiny. Nejčastěji je nutné projít jazykovou zkouškou.
 • Nejste-li z České republiky a hlásíte se do studijního programu vyučovaném v češtině, musíte dokázat odpovídající úroveň českého jazyka, a to opět splněním jazykové zkoušky.
 • Přijímací řízení se koná dvakrát ročně. Děkan může na návrh školitelů vyhlásit mimořádný termín pro další zájemce a zájemkyně.
 • V doktorském studijním programu se přijímací zkouška nepromíjí. Všichni uchazeči a uchazečky musí:
  1. Prokázat odpovídající znalost angličtiny. Formu prokázání jazykové připravenosti stanoví děkan Směrnicí.
  2. Uchazečky a uchazeči ze zahraničí, kteří se hlásí na studijní program vyučovaný v českém jazyce, musí prokázat jazykovou připravenost studovat v českém jazyce. Formu prokázání stanoví děkan ve Směrnici.
    

Směrnice děkana

Přijímání uchazečů a uchazeček do doktorských studijních programů se řídí Zákonem o vysokých školách (111/1998 Sb.), Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, Řádem doktorského studia FEL, těmito Podmínkami a Směrnicí děkana pro přijímací řízení v doktorském studijním programu.

Prokázání jazykové připravenosti zahraničních studujících ke studiu v češtině

Pokud nepocházíte z České republiky a chcete doktorský program studovat v češtině, máte na vybranou ze dvou možností:

 1. Předložit maturitní vysvědčení dokládající absolvování studia v českém jazyce, nebo
 2. složit zkoušku z češtiny na katedře jazyků FEL (a zaplatit poplatek 2 000 Kč).

Pokud chcete doktorský program studovat v angličtině, máte na vybranou ze tří možností:

 1. Složit zkoušku z angličtiny na katedře jazyků FEL (a zaplatit poplatek 2 000 Kč),
 2. předložit mezinárodně uznávaný certifikát z angličtiny na úrovni C1 (např. FCE, CAE, TOEFL, …), nebo
 3. předložit vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Jestliže pocházíte z některé z anglicky mluvících zemí, povinnost skládat zkoušku z angličtiny se vás netýká.
 

Přijímací řízení krok za krokem

Ať už chcete navázat na zdejší magisterské studium, nebo naskakujete na palubu odjinud, v následujících krocích se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, splňovat a zařídit pro zahájení doktorského studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Přijímací řízení

Kontakty

Oddělení pro vědu a výzkum

 • studyphd@fel.cvut.cz
 • České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Technická 2, 166 27 Praha

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.