Studijní programy

Na FELu můžete s elektronikou a informatikou strávit třeba celý život a pořád bude co objevovat, zkoumat a inovovat.

 

Přehled studijních programů

Přehled všech studijních programů vám pomůže zorientovat se v celkové nabídce a návaznosti studia.

Všechny programy

Bakalářské studijní programy

Na­bí­zí­me 7 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti.

Bakalářské programy

Magisterské studijní programy

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom ze šesti stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­ty ve svém oboru.

Magisterské programy

Doktorské studium

Pr­votříd­ní spolupracovníci, kvalitní zá­ze­mí, nad­stan­dard­ní sti­pen­di­um. Naši dok­to­ran­di a doktorandky pracují na inovacích, které po­sou­va­jí hra­ni­ce možností.

Doktorské studium

CŽV

Kurzy pro veřejnost i přednášky Univerzity třetího věku. U nás jsou vítáni studující všech věkových kategorií, stupňů vzdělání i pracovního uplatnění.

Celoživotní vzdělávání

Přestup na FEL

Přestup na FEL

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk