Studium se specifickými potřebami

Všichni studenti i studentky zasluhují rovný přístup k vysokoškolským programům, včetně přijímacích zkoušek. FEL nabízí podporu studujícím se zdravotním postižením, oslabením, případně chronickým onemocněním. Cílem této činnosti je zpřístupnit studium studentům a studentkám se specifickými potřebami, aby mohli uplatnit svoje schopnosti a nedocházelo ke snižování studijních nároků.

Specifické potřeby s námi můžete řešit ještě před podáním přihlášky na FEL. Podle vašich potřeb můžeme upravit už samotné přijímací řízení.

Bezbariérová FEL

Dlouhodobým cílem ČVUT je architektonicko-stavebně zpřístupnit prostředí vysokoškolského vzdělání osobám se zdravotním postižením. Proto jsou v rámci projektu Bezbariérové ČVUT průběžně mapovány bariéry v objektech univerzity a následně odstraňovány.

Monoblok FEL a budova CIIRC v Dejvicích jsou bezbariérově přístupné. První patro halových laboratoří je bezbariérově přístupné blokem B3. Přízemí halových laboratoří je bezbariérově přístupné s asistencí dvorem objektu. Budovy KN-E a KN-G na Karlově náměstí jsou nyní přístupné pouze částečně. Výdejna FEL na Karlově náměstí spadá do kategorie objektů obtížně přístupných až nepřístupných. Podrobné popisy objektů a jejich přístupnosti, včetně map a půdorysových schémat, naleznete na stránkách Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

Služby k překonávání bariér

Středisko podpory ELSA rovněž nabízí studentům několik typů služeb k překonávání bariér. Jedna z nich je nácvik prostorové orientace, během nějž si student za pomoci průvodce nacvičí bezpečný pohyb v budovách a výukových prostorách. Dále mohou studenti využít službu osobní asistence, díky níž se jim dostane pomoci například s administrativou. Studentům se sluchovým postižením je k dispozici tlumočnický servis do znakového jazyka. Studenti s postižením horních končetin pak mají mimo jiné nárok na zpřístupnění studijní literatury. Přehled veškerých nabízených služeb najdete na stránkách střediska podpory ELSA.

Individuální přístup ke studujícím se specifickými potřebami

Dokumentace studentů a studentek je vedena ve středisku podpory ELSA pro studenty se zvláštními potřebami na ČVUT, které koordinuje služby univerzity pro zdravotně postižené. Středisko ELSA může poskytnout nebo upravovat ubytování také v průběhu semestru, nejpozději však na začátku období závěrečné zkoušky.

 1. Kontaktujte středisko ELSA se specifikací svých potřeb (ideálně ještě před podáním přihlášky ke studiu).

 2. Středisko s vámi bude konzultovat vypracování komplexního a individualizovaného plánu přístupu. 

 3. Veškerá opatření jsou prováděna v souladu se standardy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 4. Všechny služby a ubytování jsou poskytovány zdarma.

Více o Středisku ELSA

Ubytování pro studenty a studentky s hendikepem

FEL dbá na podporu studujících se specifickými potřebami tak, že jim se snaží poskytovat odpovídající služby a ubytování a zároveň je podporovat při rozvíjení dovedností nezbytných k tomu, aby se stali nezávislými studujícími.

Ubytování je k dispozici studujícím, jejichž postižení zahrnuje mimo jiné:

 • specifickou poruchu učení - dyslexie,

 • poruchu pozornosti,

 • poruchu autistického centra,

 • mentální poruchu,

 • chronické onemocnění,

 • zrakové postižení,

 • sluchové postižení,

 • pohybové postižení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk