Studujte technologie budoucnosti na FEL ČVUT v Praze

Jak bude vypadat svět za dvacet let? To nikdo neví. Ale lidé z FELu budou zcela jistě u toho, protože pracují na projektech a inovacích, které udávají směr. U nás najdete všechny technologie budouc­nosti pod jednou střechou. Pojďte studovat informatiku a elektrotechniku na FEL - nejlepší elektrotechnickou a informatickou fakultu v ČR (podle mezinárodního hodnocení QS Ranking)

Jak se přihlásit

Studijní programy

Bakalářské studium

Na­bí­zí­me 7 stu­dij­ních pro­gra­mů, které po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti. Po třech le­tech ba­ka­lář­ské­ho stu­dia si můžete pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti vy­bí­rat. Nebo získáte skvělý základ pro navazující magisterské studium.

Bakalářské programy

Magisterské studium

Po dvou le­tech magis­ter­ské­ho stu­dia v jed­nom ze šesti stu­dij­ních pro­gra­mů se sta­ne­te ex­per­tem či expertkou ve svém oboru. S in­že­nýr­ským di­plo­mem z FEL zís­ká­te ši­ro­ké mož­nos­ti uplat­ně­ní. Nebo můžete pokračovat v bádání.

Magisterské programy

Doktorské studium

Pr­votříd­ní ško­li­te­lé, nej­mo­der­něj­ší zá­ze­mí, nad­stan­dard­ní sti­pen­di­um. Naši dok­to­ran­di a doktorandky mají šanci pra­co­vat na ino­va­tiv­ních pro­jek­tech, které po­sou­va­jí hra­ni­ce lid­ské­ho vě­dě­ní a možností.

Doktorské programy

Proč studovat FEL

Spojujeme elektroniku a informatiku. Pájky, jedničky a nuly. Naučíme vás věci vymyslet, vlastnoručně postavit i naprogramovat. S důrazem na individuální přístup, nadčasovost vzdělání a stoprocentní uplatnění ihned po dokončení studia. 

Dalších N důvodů, proč studovat FEL

Kam dál?

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk