Celoživotní vzdělávání

Na FEL můžete s elektronikou a informatikou strávit třeba celý život a pořád bude co objevovat, zkoumat a inovovat. U nás jsou vítáni příslušníci všech věkových kategorií, stupňů vzdělání i pracovního uplatnění.

Jak se přihlásit?

Postup pro přihlášení ke studiu jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání:

  1. vyberte si předměty, které máte zájem studovat (zapsat lze pouze předměty vypsané v příslušném semestru),

  2. vyplňte smlouvu o CŽV,

  3. přiložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/VŠ diplomu,

  4. v prvním, nejpozději ve druhém týdnu semestru odevzdejte smlouvu včetně příloh osobně na studijním oddělení fakulty paní Ivetě Turkové,

  5. do 24 hodin od zaregistrování smlouvy na studijním oddělení uhraďte příslušný poplatek bezhotovostně prostřednictvím platební brány. V případě včasného neuhrazení poplatku pozbývá smlouva platnosti.

Poplatek účastníka těchto kurzů je odvozen z počtu zapsaných kreditů. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši:

  • 1 000 Kč pro výuku v českém jazyce

  • 2 000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.

Dále mohou být katedrami vypsány další kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž cena je kalkulována individuálně. Fakulta vytváří i kurzy na míru podle požadavků zákazníka.

Řád celoživotního vzdělávání naleznete po rozkliknutí odkazu.

Kurzy ČVUT pro veřejnost

Profesně orientované kurzy se přímo podílí na profesním uplatnění a tím i na ekonomické aktivitě člověka. Přípravné kurzy ke studiu na vysoké škole umožňují účastníkům rozšířit si nebo upevnit znalosti především v oblasti matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie a zahraničním účastníkům umožňují získat v jazykových kurzech potřebné osvědčení o znalosti českého jazyka pro následné studium studijních programů v českém jazyce.

Kurzy pro veřejnost jsou určeny zájemcům a zájemkyním z řad veřejnosti buď pro rozvoj znalostí a schopností, podstatných pro výkon určitého povolání, nebo jako přípravné kurzy pro studium na vysoké škole.

Nabídka kurzů

 

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým, zájmově orientovaným typem celoživotního vzdělávání s cílem osobního rozvoje jedince, nikoli získání vysokoškolského titulu. Základním posláním U3V je zpřístupnění vysokoškolských poznatků, vědomostí a dovedností v oblasti technických a přírodních věd, historie, kultury apod. osobám v postproduktivním věku.

U3V na ČVUT

Univerzita třetího věku je určena zájemcům, kteří mají nárok na starobní důchod a dosáhli 60 let věku. Absolventům kurzů a programů U3V vydává ČVUT v Praze osvědčení, jehož předání probíhá po ukončení akademického roku při slavnostním shromáždění v Betlémské kapli. Výše úplaty za kurzy U3V se řídí Příkazem rektora o úhradách za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony.

Nabídka přednášek

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk