Často kladené otázky (FAQ) pro doktorské studium

Jaké otázky zájemce a zájemkyně o doktorské studium nebo aktuální studující nejčastěji napadají? Na dotazy odpovídá proděkan a Oddělení pro vědu a výzkum (OVV).

Jsou nějaké lhůty, jejichž nedodržení může mít za následek neúspěch v doktorském studiu?

Ano, je několik takových lhůt. Pokud je vyjmenujeme chronologicky podle průběhu studia, pak studium dle starého studijního řádu

 1. počítalo s tím, že v první roce studia musíte získat 8 kreditů za předměty;
 2. mělo lhůtu pro ukončení studijní etapy (získání 30 kreditů) a obhajobu odborné rozpravy ("minima"). Tato lhůta trvala u studujících v prezenční formě studia dva roky, u studujících v kombinované formě tři roky od zahájení studia. Lhůta končila vždy ke 30. září pro studující, kteří zahájili studium v září, a ke 31. březnu studujícím, kteří zahajovali studium v březnu. V případě přerušení studia se lhůta přiměřeně upravovala;
 3. mělo další lhůtu pro podání disertační práce. Ta činila sedm let od zahájení studia a nešlo ji prodloužit v žádném případě (tedy ani v případě nemoci).

Studium dle nového studijního řádu platného od 2/2022 (studující, kteří začali studovat od 1.3.2022 studují automaticky dle nového řádu) - bezkreditový systém - pro studující znamená

 1. v první roce studia úspěšně absolvovat jeden předmět;
 2. v druhém roce studia mít minimálně dva předměty;
 3. lhůtu pro úspěšné ukončení studijního bloku - být hlavním autorem jednoho článku (conf. paper /journal article), obhajobu odborné rozpravy a složení státní doktorské zkoušky v prezenční formě studia dva roky, v kombinované formě tři roky od zahájení studia;
 4. podání disertační práce do 7 let (pro studenty, kteří zahájili studium do 11/2021), do 6 let (pro studující, kteří zahájili studium po 11/2021) od zahájení. Tuto lhůtu nelze v žádném případně prodloužit.

Studuji dle starého řádu. Můžu přestoupit na studium dle nového řádu (bezkreditový systém)?

Ano, přechod na studium dle nového řádu je studujícím umožněn na základě písemné žádosti, kterou musíte doručit na Oddělení pro vědu a výzkum. 

Jaké jsou výhody/nevýhody studia dle nového řádu, tedy v bezkreditovém systému?

Výhoda bezkreditového systému je, že odpadá povinnost získání potřebného počtu kreditů v první roce studia, k obhajobě minima a SDZ. 

Nevýhodou může být povinnost být hlavním autorem či autorkou článku pro úspěšné ukončení studijního bloku. A při podání žádosti o obhajobu musí mít studující tři články, z toho u dvou musí být hlavními autory.

Je možné podat v bezkreditovém systému disertační práci jako soubor článků?

Ano, za splnění podmínky, že studující je minimálně u třech článků hlavním autorem či autorkou a články splňují podmínky dle Řádu čl. 7 ods 3a), 3b), 3c).

Lze změnit individuální studijní plán?

Ano, ISP lze změnit, a děje se tak často. Je k tomu třeba dohody se školitelem či školitelkou a schválení ISP příslušnou oborovou radou oboru (ORO). ISP se změní vytvořením kopie stávajícího ISP, po provedení změn schvaluje školitel a příslušná oborová rada oboru.

Mohu si jako Ph.D. studující zapsat do individuálního studijního plánu i předměty z inženýrské etapy studia?

Ano, se souhlasem školitele či školitelky, a to nejvýše dva. V odůvodněném případě lze povolit výjimku a zapsat více předmětů, nesmí to však být na doktorských předmětů.

Mohu získat kredity za externí předmět/letní školu?

Ano, lze získat kredity za absolvování externího předmětu/letní školy. Na Oddělení pro vědu a výzkum (OVV) studující doloží přílohu ISP "externí předmět" společně s dokumentem o absolvování předmětu/letní školy. O uznání předmětu/letní školy a o počtu kreditů rozhoduje proděkan.

Kdo má nárok na stipendium?

Stipendium je vypláceno studujícím v prezenční formě studia po dobu 4 let. Při přerušení studia se stipendium nevyplácí, po návratu z přerušení se stipendium opět vyplácí.

Stipendium činí minimálně 15 000 Kč, často i podstatně více (grantové projekty, vědecké výstupy apod.). Pokud absolvujete magisterský program na FELu s vyznamenáním, získáte v prvním roce doktorského studia navíc 3 000 Kč měsíčně formou motivačního stipendia. 

Studující kombinované formy nemají nárok na doktorské stipendium, ale mají nárok na jiné druhy stipendií.

Mohu mít nárok na stipendium i v případě odjezdu na zahraniční stáž?

Ano, jste-li stále studujícím v prezenční formě studia, máte na stipendium nárok.

Lze studium přerušit?

Ano, studium lze přerušit. Žádost o přerušení studia musí být doručena na OVV. Žádost musí odsouhlasit školitel, vedoucí a předseda oborové rady.

Přerušení studia z důvodu rodičovství - jaké jsou lhůty, podmínky?

Přerušení studia z důvodu rodičovství je možné do 3 let věku dítěte. Žádost o přerušení musí být doručena na OVV společně s rodným listem dítěte. Po dobu přerušení z důvodu rodičovství se automaticky prodlužují veškeré lhůty studia (obhajoba minima, SDZ, podání disertační práce, ukončení studia). V době přerušení studia z důvodu rodičovství nemá studující nárok na stipendium.

Končí mi prezenční forma studia a nemám vypracovanou disertační práci. Jaké jsou mé možnosti?

Možnosti jsou dvě:

 1. změna formy studia z prezenční na kombinovanou - zůstává status studenta.
 2. přerušení studia do obhajoby - ztrácí se status studenta.

Lze změnit formu studia z prezenční na kombinovanou?

Ano, změna formy studia je možná. Ke změně formy studia je nutné předložit na OVV vyplněnou "Žádost o změně formy studia", žádost schvaluje školitel, vedoucí, předseda oborové rady.

Co všechno je nutné k podání Žádosti o obhajobu?

Žádost o obhajobu podává studující na OVV, společně se všemi dokumenty - CV, čtyři výtisky disertační práce, posudek školitele či školitelky, prokázání internacionalizace, souhlas se zveřejněním práce, el. verze práce.

Všechny tyto dokumenty musí studující přinést/odeslat najednou. V případě chybějících dokumentů není žádost o obhajobu kompletní a bude vrácena k přepracování/případně doplnění chybějících dokumentů.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Ozvěte se níže uvedeným kontaktům.

Oddělení pro vědu a výzkum

 • studyphd@fel.cvut.cz
 • České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Technická 2, 166 27 Praha

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.