Dny otevřených dveří

U nás na FELu můžete studovat elektroniku i informatiku. Přijďte na náš Den otevřených dveří, osobně poznejte naše studenty a učitele a zeptejte se jich, proč je FEL ta správná volba.

V letošním školním roce plánujeme celkem tři termíny:

  • 3. prosince 2021 prezenčně
  • 13. ledna 2022 online
  • 3. února 2022 prezenčně

Podrobný program právě připravujeme. Mezitím se můžete podívat na videa z minulého roku.

Rozhovor s proděkanem o přijímacím řízení

Je FEL náročná škola? Do kdy podat přihlášku? Z čeho se dělají přijímačky a jak se na ně připravit? Jak se na FEL dostat bez přijímaček? Podporuje škola studium v zahraničí? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto a podobné otázky, sledujte rozhovor s proděkanem doc. Jiřím Jakovenkem.

Virtuální prohlídka laboratoří a pracovišť

Seznamte se s jednotlivými pracovišti a laboratořemi FEL, jejich špičkovými technologiemi a vybavením. Pochopíte, proč právě naše fakulta dlouhodobě patří mezi top 5 center výzkumu v České republice. Právě zde budete moci nejen studovat, ale také se podílet na vědeckých projektech.

Podrobný obsah virtuální prohlídky

[0:00:29] Ekonomika energetiky – trendy (kat. ekonomiky, manažerství a humanitních věd)
[0:02:39] Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systému (kat. elektrotechnologie)
[0:05:45] Výzkum materiálů pro fotovoltaiku (kat. elektrotechologie)
[0:08:18] Vysokonapěťová laboratoř (kat. elektroenergetiky)
[0:10:03] Laboratoř světelné techniky (kat elektroenergetiky)
[0:12:09] Elektrické stroje (kat. elektrických pohonů a trakce)
[0:13:34] Lékařská technika (kat. teorie obvodů)
[0:17:04] Laboratoře katedry elektrotechnologie
[0:18:28] Drony (kat. kybernetiky)
[0:20:11] Pásová záchranářská vozítka (kat. kybernetiky)
[0:21:52] Hexapod (kat. počítačů)
[0:23:45] Robot Ludvík (kat. řídicí techniky)
[0:25:13] Robot Nao (kat. kybernetiky)
[0:26:52] Robotická buňka (kat. řídicí techniky)
[0:28:32] Robot Doggo (kat. řídicí techniky)
[0:29:40] Simulátor jízdní dynamiky vozu (kat. řídicí techniky)
[0:30:53] Kyberbezpečnost – Stratosphere Lab (kat. počítačů)
[0:32:30] FreMEn contra COVID (kat. počítačů)
[0:33:08] Počítačové hry (kat. počítačové grafiky a interakce)
[0:34:08] Virtuální realita a Langweilův model Prahy (kat. počítačové grafiky a interakce)
[0:35:48] MonsterMash (kat. počítačové grafiky a interakce)
[0:37:13] FaceStyleGAN (kat. počítačové grafiky a interakce)
[0:38:20] Institut intermédií (kat. počítačové grafiky a interakce)
[0:39:49] Bezodrazová akustická komora (kat. fyziky)
[0:41:26] Internet věcí – IoT (kat. telekomunikační techniky)
[0:42:48] Laboratoř bezdrátových sítí; 5G (kat. telekomunikační techniky)
[0:44:31] Anténní systémy (kat. elektromagnetického pole)
[0:46:47] Anténní bezodrazová komora (kat. elektromagnetického pole)
[0:48:26] Optoelektronika (kat. elektromagnetického pole)
[0:49:01] Letecké systémy (kat. měření)
[0:51:13] MAGLAB – laboratoř senzorů a magnetik (kat. měření)
[0:53:32] Laboratoř optiky (kat. radioelektroniky)
[0:55:06] F-Tester (kat. telekomunikační techniky)
[0:58:17] Studentský projekt: hydroponie – užití IoT (kat. radioelektroniky)

Motivační videa

Pokud byste měli přeci jen nějaké pochybnosti, zda je FEL ta pravá škola pro vás, pusťte si motivační videa. Projekty, jako jsou eForce, wITches, Robosoutěž či FEL Camp, představují cosi jako výkladní skříň fakulty a rády uvítají nové členy či účastníky. Tak neváhejte.

Anketa mezi absolventy

Mezi absolventy FEL najdeme významné osobnosti nejen z byznysu. Zeptali jsme se jich, co se jim vybaví, když se řekne FEL a jestli by to toho šly znovu :-)

Kde se můžete ptát

Interaktivní chat, který fungoval po dobu live streamu, již skončil. Vy ale máte stále možnost klást vaše dotazy a ptát se na cokoli! Který program zvolit? Kolik studentů projde přes přijímačky? Lze studium kombinovat s prací? Co můžu dělat jako absolvent? Jen se ptejte :-)

Dále vám je k dispozici oficiální komunikační kanál chcistudovat@fel.cvut.cz, kde na vaše otázky budou reagovat pracovnice studijního oddělení.
Anebo můžete využít neoficiální kanál - Facebookovou skupinu Zeptej se studentů FEL ČVUT!, za kterou stojí studentský klub +/-FEL. Zde máte prostor zeptat se současných studentů na cokoliv, co vás o studiu na FEL a životě na VŠ zajímá.

Prezentace studijních programů

Osm studijních programů. Rozptyl toho, co můžete na FEL studovat, je neuvěřitelně široký. Od informatiky, přes energetiku, management, průmyslové obory až k biomedicíně či do oblasti umění. Mrkněte se na prezentace našich studijních programů a poslechněte si, co o studijních programech říkají sami studenti a studentky.

Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment (EEM)

Pro­to­že bez elektři­ny to nejde! EEM je pro­gram, který pro­po­ju­je tech­nic­ké a eko­no­mic­ké vzdě­lá­ní. Mějte vliv na to, jakým smě­rem se bude ubí­rat elek­tro­mo­bi­li­ta nebo bu­douc­nost ener­ge­ti­ky. Více na: eem.fel.cvut.cz.

 

Elektronika a komunikace (EK)

Pro­gram ur­če­ný pro hra­čič­ky. Mi­k­ro­pro­ce­so­ry, au­di­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­ka, IoT a ko­mu­ni­kač­ní sys­témy a tech­no­lo­gie, to je oč tu běží. Chce­te kva­lit­ní te­o­re­tic­ký zá­klad, prak­tic­ké zku­še­nos­ti i pro­stor pro se­be­re­a­li­za­ci? Pojďte studovat Elektroniku a komunikace, tady to do­sta­ne­te. Více na: ek.fel.cvut.cz.

 

Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)

Zkom­bi­nuj­te zna­los­ti bi­o­lo­gie, in­for­ma­ti­ky a elek­tro­ni­ky. BIO před­sta­vu­je mix, který vám umož­ní po­má­hat a za­chraňovat ži­vo­ty! Vy­u­ži­tí po­čí­ta­če při di­a­gnos­ti­ce ne­mo­cí i v sa­mot­né léčbě má ob­rov­skou per­spek­ti­vu. Více na: bio.fel.cvut.cz.

 

Otevřené elektronické systémy (OES)

Chce­te elek­tro­ni­ce ro­zu­mět do hloub­ky? Tento pro­gram je ur­če­ný pro nad­še­né a ta­len­to­va­né stu­den­ty. OES staví zejmé­na na nad­ča­so­vých te­o­re­tic­kých zna­los­tech a učí stu­den­ty kri­tic­ky mys­let a zís­kat nad­hled nad pro­ble­ma­ti­kou. Více na: oes.fel.cvut.cz.

 

Kybernetika a robotika (KyR)

Au­to­ma­ti­za­ce v prů­mys­lu i v běž­ném ži­vo­tě je trend, který nelze zvrá­tit. KyR je stu­dij­ní pro­gram, jenž z vás udělá od­bor­ní­ky v per­spek­tiv­ních obo­rech, které ra­di­kál­ně mění svět kolem nás a mají před sebou bu­douc­nost. Více na: kyr.fel.cvut.cz.

 

Otevřená informatika (OI)

Baví vás matematika a chcete se zdokonalit v algoritmizaci a programování? Pojďte studovat Otevřenou informatiku na FEL ČVUT! Vyberete si z celé řady specializací včetně softwaru, umělé inteligence nebo počítačové grafiky a díky spolupráci s technologickými firmami si v rámci projektů sáhnete i na velmi praktické úkoly. Najít si po škole práci snů už bude hračka! Více na: oi.fel.cvut.cz.

 

Softwarové inženýrství a technologie (SIT)

Prak­tic­ká in­for­ma­ti­ka s dů­ra­zem na tvrdé zna­los­ti i soft skills. Pro­jek­to­vá výuka není pro SIT jen prázd­ný pojem. Jakmi­le vy­stu­du­je­te, mů­že­te s kli­dem za­lo­žit startup, na­stou­pit do za­měst­ná­ní nebo si kde­ko­li do­dě­lat in­že­ný­ra. Více na: sit.fel.cvut.cz.

Fakulta v číslech

Dáte na tvrdá fakta a čísla? Chcete vědět, kolik studentů připadá na jednoho pedagoga a v jakých světových soutěžích uspěli naši studenti v posledních letech? Najdete je v této prezentaci.

Další informace pro uchazeče

Podpora:
Organizace Dne otevřených dveří ČVUT FEL je podpořena z programu OP VVV Evropských strukturálních fondů v rámci grantu „Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze“, číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Název projektu dle MS2014+: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze

Podpora:
Sekce Anketa mezi absolventy je podpořena z programu OP VVV Evropských strukturálních fondů v rámci grantu „Projekt ČVUT ESF II.“, číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Název projektu dle MS2014+: Projekt ČVUT ESF II
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma