Dny otevřených dveří

Chcete vidět FEL na vlastní oči, osobně poznat naše studenty a učitele a zeptat se jich, proč je FEL ta správná volba? Přijďte se k nám podívat během našich dnů otevřených dveří.

V letošním akademickém roce plánujeme pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium dny otevřených dveří ve třech termínech:

  • 3. prosince 2021 (prezenční)
  • 13. ledna 2022 (online)
  • 25. února 2022 (prezenční)

Den otevřených dveří 25. února 2022

Registrujte se zdarma na jeden z tříhodinových turnusů. Ukážeme vám naše špičkové laboratoře a učebny, ve kterých u nás můžete studovat elektrotechniku a informatiku. Představíme vám naše studijní programy i možnosti uplatnění absolventů a absolventek. Dozvíte se vše důležité o přijímačkách a o tom, jak vypadá studentský život na fakultě.

 

Kampus Dejvice (adresa Technická 2, Praha 6)

  • 1. turnus | 8:30 - 12:00
  • 2. turnus | 13:00 - 16:30

Registrujte se

Projdete si laboratoř fotovoltaiky, ve které se pracuje na alternativních zdrojích energie budoucností.  Jiskry budou lítat v laboratoři vysokých napětí. Ukážeme vám, jak lze laboratorně zkoumat světlo či zvuk. Nelze minout ani autonomně řízené formule na elektrický pohon, které jsou výsledkem práce našich studentů. Jak lze využít elektrotechniku a informatiku při léčbě člověka, pochopíte na pracovišti lékařské elektroniky a bioinformatiky. AV studio je užitečné pro studium multimediálních technologií a virtuální reality. A senzory, obvody či elektromagnetické pole vás budou provázet ve všech možných podobách. 

 

Kampus Karlovo nám. (adresa Karlovo náměstí 13, Praha 2)

  • 1. turnus | 8:30 - 12:00
  • 2. turnus | 13:00 - 16:30

Registrujte se

Představí se vám roboti v nejrůznějších podobách – od multirobotických systémů a bezpilotních letounů a dronů přes kráčející roboty (mimo jiné dva exempláře „robopsů“ SPOT) až po humanoidní a kolaborativní roboty. Nahlédnete do laboratoří, ve kterých se vyvíjí software pro autonomní řízení či nástroje pro automatické řízení. Otevře se vám laboratoř virtuální reality a pracoviště vyvíjející interaktivní grafiku. Na Karlově náměstí jsou také „doma“ experti na analýzu a interpretaci biomedicínských dat či v oblasti kyberbezpečnosti.

 

Covid-19 opatření:

Den otevřených dveří v prezenční formě proběhne s ohledem na platná protiepidemická opatření. Prosíme o dodržování podmínek pro hromadné akce do 1000 osob. Z důvodu kontroly bezinfekčnosti doporučujeme přijít s dostatečným předstihem.


Pozn.: S ohledem na současný vývoj situace kolem koronaviru se může program změnit. Sledujte proto tuto webovou stránku.

Rozhovor s proděkanem o přijímacím řízení

Je FEL náročná škola? Do kdy podat přihlášku? Z čeho se dělají přijímačky a jak se na ně připravit? Jak se na FEL dostat bez přijímaček? Podporuje škola studium v zahraničí? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto a podobné otázky, sledujte rozhovor s proděkanem doc. Jiřím Jakovenkem.

Motivační videa

Pokud byste měli přeci jen nějaké pochybnosti, zda je FEL ta pravá škola pro vás, pusťte si motivační videa. Projekty, jako jsou eForce, wITches, Robosoutěž či FEL Camp, představují cosi jako výkladní skříň fakulty a rády uvítají nové členy či účastníky. Tak neváhejte.

Anketa mezi absolventy

Mezi absolventy FEL najdeme významné osobnosti nejen z byznysu. Zeptali jsme se jich, co se jim vybaví, když se řekne FEL a jestli by to toho šly znovu :-)

Prezentace studijních programů

Osm studijních programů. Rozptyl toho, co můžete na FEL studovat, je neuvěřitelně široký. Od informatiky, přes energetiku, management, průmyslové obory až k biomedicíně či do oblasti umění. Mrkněte se na prezentace našich studijních programů a poslechněte si, co o studijních programech říkají sami studenti a studentky.

Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment (EEM)

Pro­to­že bez elektři­ny to nejde! EEM je pro­gram, který pro­po­ju­je tech­nic­ké a eko­no­mic­ké vzdě­lá­ní. Mějte vliv na to, jakým smě­rem se bude ubí­rat elek­tro­mo­bi­li­ta nebo bu­douc­nost ener­ge­ti­ky. Více na: eem.fel.cvut.cz.

 

Elektronika a komunikace (EK)

Pro­gram ur­če­ný pro hra­čič­ky. Mi­k­ro­pro­ce­so­ry, au­di­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­ka, IoT a ko­mu­ni­kač­ní sys­témy a tech­no­lo­gie, to je oč tu běží. Chce­te kva­lit­ní te­o­re­tic­ký zá­klad, prak­tic­ké zku­še­nos­ti i pro­stor pro se­be­re­a­li­za­ci? Pojďte studovat Elektroniku a komunikace, tady to do­sta­ne­te. Více na: ek.fel.cvut.cz.

 

Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)

Zkom­bi­nuj­te zna­los­ti bi­o­lo­gie, in­for­ma­ti­ky a elek­tro­ni­ky. BIO před­sta­vu­je mix, který vám umož­ní po­má­hat a za­chraňovat ži­vo­ty! Vy­u­ži­tí po­čí­ta­če při di­a­gnos­ti­ce ne­mo­cí i v sa­mot­né léčbě má ob­rov­skou per­spek­ti­vu. Více na: bio.fel.cvut.cz.

 

Otevřené elektronické systémy (OES)

Chce­te elek­tro­ni­ce ro­zu­mět do hloub­ky? Tento pro­gram je ur­če­ný pro nad­še­né a ta­len­to­va­né stu­den­ty. OES staví zejmé­na na nad­ča­so­vých te­o­re­tic­kých zna­los­tech a učí stu­den­ty kri­tic­ky mys­let a zís­kat nad­hled nad pro­ble­ma­ti­kou. Více na: oes.fel.cvut.cz.

 

Kybernetika a robotika (KyR)

Au­to­ma­ti­za­ce v prů­mys­lu i v běž­ném ži­vo­tě je trend, který nelze zvrá­tit. KyR je stu­dij­ní pro­gram, jenž z vás udělá od­bor­ní­ky v per­spek­tiv­ních obo­rech, které ra­di­kál­ně mění svět kolem nás a mají před sebou bu­douc­nost. Více na: kyr.fel.cvut.cz.

 

Otevřená informatika (OI)

Baví vás matematika a chcete se zdokonalit v algoritmizaci a programování? Pojďte studovat Otevřenou informatiku na FEL ČVUT! Vyberete si z celé řady specializací včetně softwaru, umělé inteligence nebo počítačové grafiky a díky spolupráci s technologickými firmami si v rámci projektů sáhnete i na velmi praktické úkoly. Najít si po škole práci snů už bude hračka! Více na: oi.fel.cvut.cz.

 

Softwarové inženýrství a technologie (SIT)

Prak­tic­ká in­for­ma­ti­ka s dů­ra­zem na tvrdé zna­los­ti i soft skills. Pro­jek­to­vá výuka není pro SIT jen prázd­ný pojem. Jakmi­le vy­stu­du­je­te, mů­že­te s kli­dem za­lo­žit startup, na­stou­pit do za­měst­ná­ní nebo si kde­ko­li do­dě­lat in­že­ný­ra. Více na: sit.fel.cvut.cz.

Fakulta v číslech

Dáte na tvrdá fakta a čísla? Chcete vědět, kolik studentů připadá na jednoho pedagoga a v jakých světových soutěžích uspěli naši studenti v posledních letech? Najdete je v této prezentaci.

Další informace pro uchazeče

Podpora:
Organizace Dne otevřených dveří ČVUT FEL je podpořena z programu OP VVV Evropských strukturálních fondů v rámci grantu „Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze“, číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Název projektu dle MS2014+: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze

Podpora:
Sekce Anketa mezi absolventy je podpořena z programu OP VVV Evropských strukturálních fondů v rámci grantu „Projekt ČVUT ESF II.“, číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243.

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Název projektu dle MS2014+: Projekt ČVUT ESF II
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma