Mediatéka

Trnkova medaile

Statut Trnkovy medaile 1. Trnkova medaile je udělována Fakultou elektrotechnickou ČVUT jako pocta jednotlivcům nebo kolektivu: 1. za dlouhodobé vynikající pedagogické a vědecké působení na fakultě 2. za významné teoretické práce, vynálezy a realizovaná technická díla ve vědeckých oborech fakulty a v oborech s nimi souvisejícími 3. za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty na organizačním úseku 2. Trnkova medaile může být udělena osobám i institucím mimo fakultu, jestliže se významně zasloužili o vzájemnou spolupráci. Medaile může být udělena i cizím státním příslušníkům, zahraničním školám a institucím. 3. Návrh na udělení medaile se zdůvodněním mohou předkládat děkanovi členové akademické obce fakulty. 4. O udělení medaile rozhoduje děkan. 5. Své rozhodnutí děkan projedná ve vědecké radě fakulty a v akademickém senátu fakulty. 6. Trnkovu medaili uděluje děkan při významných státních výročích, výročích fakulty, životním jubileu vyznamenaného a jiných významných příležitostech. 7. Medaili předává vyznamenanému děkan nebo jím pověřený zástupce zpravidla při slavnostním shromáždění akademické obce nebo jejich zástupců (vědecká rada, akademický senát, grémium děkana). 8. Současně s medailí se vyznamenanému předá diplom s uvedením zásluh jako doklad o udělení medaile. 9. Údaje o udělených medailích eviduje pověřený pracovník děkanátu fakulty.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk