Novinky

Pozvánka na habilitační přednášku dr. Giorgose Toliase

Věda a výzkum

Zveme vás ve středu 14. prosince na přednášku Ranking on Manifolds for Visual Search and Object Discovery Giorgose Toliase, Ph.D. v rámci obhajoby jeho habilitační práce. Přednáška bude v angličtině. Giorgios Tolias z katedry kybernetiky je jedním z pěti držitelů prestižního grantu Junior Star GA ČR pro mladé vynikající vědce působících na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Strojově získaná reprezentace vizuálního obsahu v obrazech i videích se v počítačovém vidění využívá k odhadu vizuální podobnosti. Zatímco lidské vnímání toho, zda si jsou či nejsou různé objekty a scény podobné, ovlivňují faktory jako tvar, textura, uspořádání, barva či pohyb, vizuální rozpoznávání stroji mnohdy závisí na odhadu vizuální podobnosti.

Hlavním předmětem habilitační práce Giorgose Toliase ze skupiny vizuálního rozpoznávání na katedře kybernetiky FEL ČVUT je strojové párování různých objektů stejných fyzických entit. Jde například o dva pohledy na jeden objekt nebo přírodní lokalitu či různé zástupce stejného druhu zvířat, rostlin nebo typu přístrojů – například dvě sovy pálené nebo dvě kamery. Tolias v rámci svého výzkumu studuje možnosti nových postupů pro návrhy a učení univerzálních modelů k rozpoznávání, porovnávání a vyhledávání různých objektů, které by vyžadovaly menší míru supervize, což by zjednodušilo jejich vývoj.

Výsledky výzkumu mohou najít využití v ochraně autorských práv, rozpoznávání konkrétních uměleckých děl v rámci větších on-line sbírek, komerčních produktů, ale i strojového rozpoznávání jemných rozdílů v lidských činnostech či mezi zvířaty a rostlinami, což může být využito v různých typech přístrojů a techniky.

Giorgos Tolias, Ph.D.
Ranking on Manifolds for Visual Search and Object Discovery
Středa 14. prosince 2022 od 13:00
Posluchárna T2:D3 - 209 (2. patro)
Technická 2, Praha 6

Stream

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk