Novinky

Fakulta elektrotechnická ČVUT představila výsledky průzkumu rovných příležitostí

Pro studenty a studentky Spolupráce s partnery

Za roboty či algoritmy umělé inteligence stojí konkrétní lidé, kteří do nich vkládají své zkušenosti, vědomosti i sociální faktory. Je prokázané, že řešení od technologických týmů, které nejsou rozmanité, proto často nerespektují odlišnosti a potřeby různých skupin. Budování rozmanitějšího prostředí jde vstříc i Fakulta elektrotechnická, na které proběhl průzkum rovných příležitostí. Na něj pak navážou aktivity, které budou reflektovat příležitosti identifikované v auditu.

Šetření se metodicky řídilo vládním dokumentem Standard genderového auditu. Genderový audit vyhodnocuje genderově senzitivní personální politiku (např. férové nábory, kariérní růst, hodnocení a odměňování) a ukotvení principu rovných příležitostí a nediskriminace v interních dokumentech, procesech a organizační kultuře. Dle požadavků zadavatele bylo šetření na FEL ČVUT nadstandardně rozšířeno také na studující. Hlavními cílovými skupinami byly ženy, rodiče a zahraniční pracující/studující. Tímto rozšířením na další cílové skupiny šla Fakulta elektrotechnická ČVUT nad rámec požadovaných standardů.

„Průzkum je pro nás příležitostí a nezbytným krokem k tomu, abychom na naší fakultě mohli vytvářet příznivé pracovní prostředí pro kohokoli, jehož výchozí podmínky nemusí být stejné jako ty většinové. Získali jsme detailní zpětnou vazbu a doporučení, která můžeme využít v dalších krocích tohoto dlouhodobého projektu,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Doporučení vzešlá z průzkumu se týkají oblastí vytváření potřebných finančních a personálních zdrojů, které budou koordinovat a řešit agendu genderové rovnosti a systematicky vyhodnocovat data potřebná pro analýzy v personální oblasti. Další doporučení souvisí s revizí a aktualizací klíčových dokumentů s ohledem na využívání genderově vyváženého jazyka.  Průzkum dále doporučuje vytvořit program školení, ve kterém by se jak zaměstnanci a zaměstnankyně, tak studenti a studentky seznamovali s konceptem genderu a tím, do jaké míry ovlivňuje výzkum a vzdělávání.

K vytváření rovného a bezpečného prostředí pro všechny studenty*ky a zaměstnance*kyně může významně přispět instituce ombudsmana*ky, který*á bude pro všechny interní skupiny a jednotlivce fungovat jako nestranný kontakt. Jde o vyzkoušenou praxi v rostoucí míře využívanou akademickými institucemi, kterou chce FEL ČVUT následovat.

„Roli ombudsmana*ky vidíme také v tom, že bude identifikovat potřeby lidí na fakultě, jejichž pracovní a studijní prostředí jsou ovlivněny disproporčním zastoupením mužů a žen. Ačkoli procentuální zastoupení studentek na FEL každoročně roste, stále zde existuje významný rozdíl oproti srovnatelným akademickým institucím v západní Evropě. Je zde prostor pro další růst, zejména u vyššího vzdělání a v podílu žen mezi vyučujícími a výzkumnými pracovnicemi,“ předkládá další plány děkan Petr Páta, který je přesvědčen, že rozmanitější prostředí přitáhne k elektrotechnice a informatice další talenty, ať už mezi ženami či výzkumníky či uchazeči o studium z ciziny.

Fakulta elektrotechnická ve svém úsilí o vytváření rozmanitějšího prostředí zaznamenává významnou podporu i z komerční sféry. Generálním partnerem průzkumu byla společnost ŠKODA AUTO a partnerem společnost Continental Automotive, které podpořily vznik šetření na FEL ČVUT finančně.

Závěrečná zpráva průzkumu rovných příležitostí s doporučeními je k dispozici studentům*kám a zaměstnancům*kyním FEL ČVUT prostřednictvím odkazu Alfresco » Sdílené soubory (cvut.cz).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk