Disciplinární komise

Disciplinární komise FEL ČVUT projednává obvinění studentů a studentek FELu z disciplinárních přestupků. Činí tak na podnět děkana FELu, kterému předkládá závěr svého jednání a návrh na rozhodnutí. 


Disciplinární přestupek je přestupek proti právním předpisům nebo vnitřním předpisům ČVUT, např. Studijnímu a zkušebnímu řádu pro studenty ČVUT či Etickému kodexu ČVUT. Disciplinárním přestupkem je např. opisování při písemce nebo zkoušce, vydávání cizí práce za vlastní, vulgární/hrubé jednání, či sexuální obtěžování.

Čím se zabývá Disciplinární komise FEL ČVUT?

Disciplinární komise FEL ČVUT projednává obvinění studentů FEL z disciplinárních přestupků. Činí tak na podnět děkana FEL, kterému předkládá závěr svého jednání a návrh na rozhodnutí. 

Co si představit pod pojmem disciplinární přestupek?

Disciplinární přestupek je přestupek proti právním předpisům nebo vnitřním předpisům ČVUT, např. Studijnímu a zkušebnímu řádu pro studenty ČVUT či Etickému kodexu ČVUT. Disciplinárním přestupkem je např. opisování při písemce nebo zkoušce, vydávání cizí práce za vlastní, vulgární/hrubé jednání, či sexuální obtěžování.

Jaká rozhodnutí může Disciplinární komise FEL ČVUT navrhnout?

Disciplinární komise může doporučit, aby byl obviněný student (i) napomenut, (ii) podmínečně vyloučen ze studia, nebo (iii) vyloučen ze studia. Je-li přestupek méně závažný, může doporučit, aby k sankci nebylo přistoupeno.

Jak mám postupovat, pokud jsem přesvědčen/a o tom, že student/ka FEL porušuje právní předpisy nebo vnitřní předpisy ČVUT?

Napište email, ve kterém stručně a jasně popište, jak daný student/daná studentka předpisy porušil/a, a odešlete tento email děkanovi FEL s žádostí o přezkoumání případu. Pokud můžete, přiložte důkazy problémového jednání. Na základě vašeho podnětu vyzve děkan Disciplinární komisi FEL ČVUT, aby věc projednala.  

 Kontaktní e-mail

Předseda

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

doc. RNDr. Jan Voves, CSc.

 

Náhradníci:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

 

Studenti

Členové komise:

Ing. Kateřina Nováková

Ing. Martin Zoula

Náhradníci:

Ing. Markéta Klimtová

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová