Výzkum nových metod a materiálů ve spolupráci s Fzú AVČR v.v. i.

  • Studium optických vlastností tenkých vrstev moderních materiálů pro fotovoltaiku (amorfní a polykrystalické vodivé oxidy, perovskity, oxidy křemíku) metodou Fototermální deflekční spektroskopie a Fourierovské fotovodivostní spektroskopie.
  • Studium povrchu křemíku pomocí spektroskopie monoatomické terminující vrstvy vodíku metodou Infračervené spektroskopie v režimu Attenuated Total Reflectance
  • Vývoj metod měření voltampérových křivek jednotlivých komponent tandemového článku metodou variabilního přisvětlení.

Výzkumné skupiny

Fotovoltaika

Skupina se zabývá především diagnostikou fotovoltaických článků a modulů za využití standardních i nových metod. Dále se zaměřuje na optimalizaci PV systémů a možnostmi efektivního využití elektrochemických zdrojů ve stávajících i nových PV systémech. Při diagnostice fotovoltaických systémů se tým zabývá: - LBIV (Light Beam Induced Voltage) - skenování vrstev PV článků pro zjištění defektů pomocí lokálního ozáření monochromatickým světlem o různé vlnové délce. - Měření VA charakteristik a parametrů PV článků za různých podmínek na profesionálním testeru článků PASAN IIb. - Vyhodnocování teplotních závislostí charakteristik PV článků (osvětlených i neosvětlených). - Měření střídavých parametrů PV článků.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk