Polynomiální metody pro optimální řízení

Mnoho problémů řízení lze formulovat jako optimalizační problém. Na volbě zvoleného kriteria pak závisejí vlastnosti navrženého zpětnovazebního obvodu jako je kvalita potlačení vnějších poruchových signálů, sledování požadované reference, robustnost vůči změněn parametrů soustavy apod. 

Významným výsledkem skupiny z poslední doby je metoda pro nalezení regulátoru minimalizující tzv. l1 normu uzavřené smyčky. Algoritmus využívá polynomiální přístup a numericky spolehlivé rutiny pro polynomiální lineární a kvadratické rovnice. Kontakt: Zdeněk Hurák

Výzkumné skupiny

PolyNumeriX: algoritmy a software pro polynomiální rovnice

Výzkumné téma

Polynomy

PolyNumeriX: výzkumná skupina na katedře řídicí techniky zabývající se vývojem numerických algoritmů pro výpočty s polynomy a polynomiálními maticemi, s aplikacemi v teorii systémů, zpracování signálu a při návrhu řídicích obvodů. Skupina patří mezi vedoucí světová pracoviště v oboru, publikuje výsledky v prestižních časopisech, spolupracuje na vývoji úspěšného softwarového balíku "Polynomial Toolbox for MATLAB".

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk