Novinky

Ceny Wernera von Siemense 2024: Nejvyšší počet ocenění si odnášejí studující a školitelé z FEL ČVUT

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. První příčku v počtu ocenění získalo České vysoké učení technické v Praze, z toho všech šest ocenění putují na Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Následuje Akademie věd ČR (5 oceněných) a Vysoké učení technické v Brně (3 ocenění), Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita (po 2 oceněních), Univerzita Karlova a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (po 1 oceněném). Odborné poroty vybíraly z 496 přihlášek, 20 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 29 % ženy, mezi oceněnými pak představují 25 %. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získala Ing. Jekatěrina Jaroslavceva z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu. Práce Jekatěriny Jaroslavcevy pojednává o aplikaci umělé inteligence ve výzkumu částicové fyziky. Oceněná studentka vyvinula model využívající umělou inteligenci, který vědci v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) používají k analýze částicových interakcí na velkém hadronovém urychlovači (LHC). Vedoucím její práce byl prof. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. z centra vizuálního rozpoznávání FEL ČVUT.

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Erik Derner, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za disertační práci s názvem Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice.

V kategorii nejlepší disertační práce získal 2. místo Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. s prací Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů. Jeho práce vznikala ve skupině Multirobotických systémů na katedře kybernetiky FEL ČVUT. Školitelem byl doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. Nat.  Dr. Spurný se navíc umístil na 2. místě v kategorii nejlepší absolventská práce na téma Průmysl 4.0.

„V šestadvacátém ročníku soutěže jsme ocenili zcela mimořádné práce a osobnosti,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. „Nejde jen o vynikající zpracování, ale především o témata vítězných prací, která se zaměřují na palčivé problémy lidstva: jak si poradit s multirezistentními bakteriemi, jak lépe porozumět cirkadiálním rytmům, které ovlivňují život a duševní zdraví každého z nás, nebo jak využít skupiny dronů pro řešení krizových situací.“ vysvětlil Palíšek. „Další ročník soutěže jasně ukázal, že studenti, stejně jako pedagogové našich vysokých škol, dosahují výsledků srovnatelných se světovou špičkou,“ dodal. 

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 26 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 60 odborníků, zástupců akademické obce a neziskových organizací. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Záštitu nad udílením cen 26. ročníku poskytli předseda vlády Petr Fiala, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministryně pro vědu výzkum a inovace. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o., Siemens Advanta a Zátiší Group.

Přehled oceněných podle kategorií:

Kategorie/Odměna* 

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce 

Název práce 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 

300 000 Kč 

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D. 

Mgr. David Dunlop       

Mgr. Lucie Ludvíková, Ph.D. 

Akademie věd ČR 

Ústav organické chemie a biochemie 

(Anti)Aromaticita excitovaných stavů vysvětluje proč azulen porušuje Kashovo pravidlo 

Nejlepší pedagogický pracovník 

 

50 000 Kč 

prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta strojního inženýrství 

Nejlepší diplomová práce, 1. místo 

 

55 000 Kč student 

55 000 Kč vedoucí práce 

  

Mgr. Dominik Vašinka 

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 

Vedoucí: RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta 

Aplikace strojového učení v kvantovém měření 

Nejlepší diplomová práce, 2. místo a Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

 

35 000 Kč studentka

35 000 Kč vedoucí práce 

 

30 000 Kč Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

Ing. Jekatěrina Jaroslavceva 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Vedoucí: prof. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu 

Nejlepší diplomová práce, 3. místo 

25 000 Kč student 

25 000 Kč vedoucí práce 

 

Mgr. Václav Brabec 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Přírodovědecká fakulta 

Vedoucí: Mgr. David Doležel, Ph.D. 

Akademie věd ČR, Biologické centrum - Entomologický ústav 

In silico a funkční analýza hodinového proteinu TIMELESS-M 

Nejlepší disertační práce, 1. místo a uznání poroty za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 

70 000 Kč studentka

70 000 Kč školitel 

  

RNDr. Kateřina            Snopková, Ph.D. 

Masarykova univerzita 

Lékařská fakulta 

Školitel: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta 

Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů 

Nejlepší disertační práce, 2. místo 

 

40 000 Kč student 

40 000 Kč školitel 

  

Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Školitel: doc. Ing. Martin           Saska,            Dr. rer. Nat.

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta elektrotechnická 

Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů 

Nejlepší disertační práce, 3. místo  

 

30 000 Kč student 

30 000 Kč školitel práce 

Mgr. Michal Šimek, Ph.D. 

Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

Školitel: Dr. habil Ullrich Jahn, Ph.D. 

Akademie věd ČR 

Ústav organické chemie a biochemie 

Tandem anionický sigmatropní přesmyk/radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek 

Ocenění za překonání překážek při studiu 

 

50 000 Kč 

Ing. Veronika Kamenská 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 

 

30 000 Kč 

Ing. Erik Derner, Ph.D. 

České vysoké učení v Praze  

Fakulta elektrotechnická 

Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura 

 

30 000 Kč 

Ing. Marek Kollmann 

Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta strojního inženýrství 

 

Plánování výroby tepla a elektřiny v zařízení na energetické využití odpadu s využitím strojového učení 

Čestné uznání poroty za nejlepší diplomovou práci na téma Průmysl 4.0 s inovativním přístupem k propojení Průmyslu 4.0 a biomedicíny 

Ing. Věra Šramhauserová 

Technická univerzita v Liberci  

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  

Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví 

Předsedkyně a předsedové porot: 

Kategorie 

Předseda / předsedkyně 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., předsedkyně AV ČR 

Nejlepší pedagogický pracovník   

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., předsedkyně České konference rektorů 

Nejlepší diplomová práce 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., rektor VUT Brno 

Nejlepší disertační práce  

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha 

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens ČR 

Ocenění za překonání překážek při studiu 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda ČKR 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura 

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET VŠB-TU Ostrava 

Fotografie, medailonky vítězů a další podklady ke stažení: www.siemenspress.cz

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk