Lidé

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Aktuální PhD studenti

Ing. Lukáš Dvořáček

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Optimalizace nabíjecí infrastruktury pro elektromobily: zvyšování efektivity, využívání alternativních zdrojů energie a řešení transakčních nákladů

Archiv PhD studentů

Ing. Pavel Náplava, Ph.D.

Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií

Ing. Jan Jandera, Ph.D.

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Hodnocení přínosů zavádění systému řízení jakosti.

Disertační témata

Agentní systémy v energetice

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. využití metod umělé inteligence pro predikce vývoje např. cen elektřiny a dalších energetických komodit, výroby a poptávky po elektřině apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Ekonomická a finanční analýza projektů – rizika, predikce, benchmarking

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody ekonomického hodnocení rozvoje projektů v oblasti výroby a dodávky elektřiny a tepla včetně OZE. Téma obsahuje metody analýzy rizik projektů, modelování cen energetických komodit (elektřina, povolenky, biomasa apod.). Téma dále zahrnuje aplikace benchmarkingu pro hodnocení efektivnosti projektů zejména v oblasti distribuce elektřiny. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Ekonomické aspekty distribuce a přenosu elektřiny – smart grids, operativní řízení provozu soustavy

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody ekonomické a systémové dopady smart grids a smart meteringu, metody pro optimalizaci ekonomického řízení provozu ES (zdroje, distribuční a přenosové soustavy, měrné tržby za elektřinu na napěťových úrovních soustavy) apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Ekonomické souvislosti spolehlivosti dodávek elektřiny

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody ekonomického hodnocení investic ve vazbě na spolehlivost dodávek elektřiny z přenosové a distribuční soustavy. Dále zahrnuje metody ekonomického hodnocení přínosů akumulačních technologií a technologií na bázi smart grids pro spolehlivost provozu ES. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Metody ekonomické regulace v energetických odvětvích

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma směřuje do analýzy metod ekonomické regulace v elektroenergetice a teplárenství. Zahrnuje mj. metody regulace distribuce a přenosu elektřiny, přístupy k regulaci podnikání v teplárenství, otázky ekonomických aspektů začleňování OZE do soustav apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Metody umělé inteligence a jejich využití v rozhodovacích procesech v energetice

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody umělé inteligence pro podporu rozhodovacích procesů v energetice – např. v oblasti predikce poptávky po elektřině, v oblasti predikce chování trhu s elektřinou, emisními povolenkami apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Obchodování s elektřinou

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma se zaměřuje na analýzu trhu s elektřinou a způsobu obchodování s elektřinou. Téma mj. zahrnuje metody predikce ceny elektřiny v různých časových horizontech, vazbu trhu s elektřinou a systémem podpor OZE a systémem obchodu s emisními povolenkami. Dále zahrnuje specifika obchodování s elektřinou z OZE, koncept virtuální elektrárny apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Optimální obnova dlouhodobých aktiv v energetice

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody ekonomického hodnocení rozvoje energetických soustav, vazbu na regulatorní prostředí, hodnocení efektivnosti nových technologií na bázi smart grids, metody hodnocení efektivnosti investic ve vazbě na spolehlivost soustavy, metody pro optimalizaci obnovy aktiv apod. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Tarifní systémy v elektroenergetice

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Téma zahrnuje mj. metody tvorby tarifů pro jednotlivé skupiny odběratelů členěných dle typu odběru, dle výše odběru a dle napěťové hladiny. Zahrnuje metody analýzy měrných tržeb na jednotlivých napěťových úrovních a vazbu na tarify. Dále zahrnuje vliv regulatorního prostředí pro přenos a distribuci elektřiny včetně vazby na regulatorní prostředí v teplárenství (kogenerační výroba elektřiny). https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=155

Trh s elektřinou v EU

 • Program: Ekonomika energetiky a elektrotechniky
 • Katedra: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
  • Popis:
   Hlavním cílem je najít správné a spravedlivé metody, jak řídit a provozovat trhy s elektřinou v EU se zvláštním zaměřením na provozovatele přenosové soustavy. Měly by být zohledněny otázky typu optimalizace nabídek, přirozené toky energie, přenosová práva apod.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk