Lidé

prof. Ing. Václav Papež, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Katedra elektrotechnologie

Optimální technologie a konstrukce EMC dolnofrekvenčních filtrů

Ing. Martin Horák, Ph.D.

Katedra elektrotechnologie

Predikce životnosti, testování a měření parametrů foliových kondenzátorů

Disertační témata

Studium nelinearity nominálně lineárních elektronických součástek

  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra elektrotechnologie
    • Popis:
      Metodika stanovení nelinearity nominálně lineárních součástek je důležitou nedestruktivní diagnostickou metodou pro vyhodnocení kvality a spolehlivosti součástek. Principem metody je vyhodnocení velikosti nehomogenit a nestabilních bariér v součástce, které mohou po určité době způsobit změnu vlastností součástky nebo její poruchu. Měření nelinearity nominálně lineárních součástek je poměrně obtížné, vzhledem k velmi malé hodnotě sledované nelinearity. Stejnosměrné metody nelze použít ani pro stanovení ohmické nelinearity, jejich citlivost je omezena teplotní závislostí odporu a je nízká. Nejrozšířenějsí měřicí metodou je metoda měření indexu třetí harmonické, kdy je na součástku přiváděn signál o určitém kmitočtu a sledována je úroveň v součástce vznikajícího signálu na trojnásobném kmitočtu. Jinou možností je stanovení nelinearity součástky vyhodnocením intermodulačního zkreslení, které v součástce vzniká, jsou-li na ni přivedeny dva signály. Vhodnou volbou měřicích kmitočtů lze snížit nároky na čistotu měřicích signálů a odhalit kmitočtovou závislost sledovaných nelinearit. http://technology.feld.cvut.cz:8080/xwiki/bin/download/K13113/VaV_DIAG/DMT.pdf

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk