Zlepšení kvality hi-fi soustav

Vložením vhodně navrženého předfiltru do audio řetězce lze dosáhnout kompenzace různých nežádoucích vlastností připojených reproduktorů. Jestliže reprosoustavu chápeme jako lineární systém aproximovaný přenosem identifikovaným z dat (měření probíhá ve zvukově izolované komoře, viz obrázek), pak tento předfiltr realizuje, aspoň teoreticky, inverzi tohoto přenosu.

V praxi toto není možné ani žádoucí, například proto, že taková přímá inverze vede na nestabilní systém. Je ale možné použít sofistikovanější robustní metody pro přibližnou inverzi systému, při jejímž výpočtu je potřeba řešit lineární polynomiální rovnici a rozklad polynomu na stabilní a nestabilní část.

Na tomto problému spolupracujeme s Universzitou v Uppsale, S. Identifikace systému vede na modely neobvykle vysokých řádů, typicky 100-500, které nelze rozumně řešit běžnými metodami. Vývoj specializovaných algoritmů a solverů pro tyto problémy je naše role v této spolupráci. Kontakt: Martin Hromčík

Výzkumné skupiny

PolyNumeriX: algoritmy a software pro polynomiální rovnice

Výzkumné téma

Polynomy

PolyNumeriX: výzkumná skupina na katedře řídicí techniky zabývající se vývojem numerických algoritmů pro výpočty s polynomy a polynomiálními maticemi, s aplikacemi v teorii systémů, zpracování signálu a při návrhu řídicích obvodů. Skupina patří mezi vedoucí světová pracoviště v oboru, publikuje výsledky v prestižních časopisech, spolupracuje na vývoji úspěšného softwarového balíku "Polynomial Toolbox for MATLAB".

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk