Lidé

prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Ing. Markéta Šlapal Bařinková

Katedra fyziky

Nanomaterials for countering bacterial resistance

Disertační témata

Časově rozlišená měření elektrického potenciálu nanočástic

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Nanočástice a nanokrystaly se v posledních letech intenzivně zkoumají pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Při těchto aplikacích hraje významnou roli elektrický potenciál nanočástic a jeho změny na základě působení okolního prostředí. Cílem této práce je především vybudování metody a následné charakterizace lokálního elektrostatického potenciálu nanočástic (křemíku, diamantu, zlata) s časovým rozlišením pomocí technik rastrovací hrotové mikroskopie (AFM/KPFM). V pozdější fázi budou případně zkoumány časově rozlišené opto-elektronické jevy v modifikovaných nanočásticích. Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru elektroniky a/nebo fyziky pevných látek.

Elektronické senzory molekul na bázi kompozitů nanokrystalického diamantu

 • Program: Bioinženýrství
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Předmětem této práce je především modifikace a charakterizace diamantových nanokrystalických tenkých vrstev v kombinaci s dalšími materiály (křemík, zlato, grafén, apod.). Bude zkoumán vliv složení a uspořádání kompozitního materiálu včetně povrchových chemických modifikací na elektronově-transportní a případně plasmonické vlastnosti. Cílem je využití pro nové, vysoce citlivé chemické senzory. Při této práci budou využity plazmatické metody po modifikaci povrchů, různé techniky rastrovací hrotové mikroskopie (AFM/KPFM/CAFM), Ramanovské mikro-spektroskopie, impedanční spektroskopie a další elektronická měření. V pozdější fázi práce budou případně zkoumány elektronické interakce s molekulami různých látek. Práce má převážně experimentální charakter (je však možné také zapojení výpočetních metod). Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru elektroniky a fyziky pevných látek.

Elektronické senzory molekul na bázi kompozitů nanokrystalického diamantu

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Předmětem této práce je především modifikace a charakterizace diamantových nanokrystalických tenkých vrstev v kombinaci s dalšími materiály (křemík, zlato, grafén, apod.). Bude zkoumán vliv složení a uspořádání kompozitního materiálu včetně povrchových chemických modifikací na elektronově-transportní a případně plasmonické vlastnosti. Cílem je využití pro nové, vysoce citlivé chemické senzory. Při této práci budou využity plazmatické metody po modifikaci povrchů, různé techniky rastrovací hrotové mikroskopie (AFM/KPFM/CAFM), Ramanovské mikro-spektroskopie, impedanční spektroskopie a další elektronická měření. V pozdější fázi práce budou případně zkoumány elektronické interakce s molekulami různých látek. Práce má převážně experimentální charakter (je však možné také zapojení výpočetních metod). Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru elektroniky a fyziky pevných látek.

Elektronické senzory molekul na bázi kompozitů nanokrystalického diamantu

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Předmětem této práce je především modifikace a charakterizace diamantových nanokrystalických tenkých vrstev v kombinaci s dalšími materiály (křemík, zlato, grafén, apod.). Bude zkoumán vliv složení a uspořádání kompozitního materiálu včetně povrchových chemických modifikací na elektronově-transportní a případně plasmonické vlastnosti. Cílem je využití pro nové, vysoce citlivé chemické senzory. Při této práci budou využity plazmatické metody po modifikaci povrchů, různé techniky rastrovací hrotové mikroskopie (AFM/KPFM/CAFM), Ramanovské mikro-spektroskopie, impedanční spektroskopie a další elektronická měření. V pozdější fázi práce budou případně zkoumány elektronické interakce s molekulami různých látek. Práce má převážně experimentální charakter (je však možné také zapojení výpočetních metod). Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru elektroniky a fyziky pevných látek.

Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant s příměsemi křemíku a dalších prvků představuje aktuálně intenzivně zkoumaný materiál pro využití v optoelektronice, kvantové komunikaci i biomedicíně díky unikátním optickým vlastnostem. Pro řadu těchto aplikací je podstatné řízení vlastností a prostorové rozmístění opticky aktivních struktur na podložce. Součástí této práce je podíl na návrhu a vytváření takovýchto struktur na mikroskopické úrovni pomocí vybraných litografických a plazmatických metod s využítím zejména křemíku jako opticky aktivního centra v diamantu. Vzorky budou charakterizovány zejména metodami AFM, elektronové mikroskopie (SEM) a Ramanovské a fotoluminescenční spektroskopie a mikro-spektroskopie, včetně případného využití moderní mikroskopie v blízkém poli (SNOM). Bude také zkoumán vliv chemické modifikace povrchu (od jednoduchých atomárních skupin po organické molekuly a molekuly vody) na optické vlastnosti diamantových struktur. Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru fyziky a optiky.

Příprava a charakterizace diamantových fotonických struktur

 • Program: Bioinženýrství
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant s příměsemi křemíku a dalších prvků představuje aktuálně intenzivně zkoumaný materiál pro využití v optoelektronice, kvantové komunikaci i biomedicíně díky unikátním optickým vlastnostem. Pro řadu těchto aplikací je podstatné řízení vlastností a prostorové rozmístění opticky aktivních struktur na podložce. Součástí této práce je podíl na návrhu a vytváření takovýchto struktur na mikroskopické úrovni pomocí vybraných litografických a plazmatických metod s využítím zejména křemíku jako opticky aktivního centra v diamantu. Vzorky budou charakterizovány zejména metodami AFM, elektronové mikroskopie (SEM) a Ramanovské a fotoluminescenční spektroskopie a mikro-spektroskopie, včetně případného využití moderní mikroskopie v blízkém poli (SNOM). Bude také zkoumán vliv chemické modifikace povrchu (od jednoduchých atomárních skupin po organické molekuly a molekuly vody) na optické vlastnosti diamantových struktur. Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru fyziky a optiky.

Rozhraní organických barviv s nanostrukturami diamantu

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Cílem této práce je charakterizace a cílená modifikace diamantových nanostruktur a nanočástic konjugovanými systémy organických barviv jako polypyrol a polyanilín. Dosud získané zkušenosti se syntézou organických barviv na diamantových substrátech, kdy následně dochází např. k účinné disociaci excitonů v barvivech či extrakci nosičů náboje přes hranice zrn v diamantu, budou základem pro vytváření a studium systému nanočástice-barvivo. Při této práci budou využívány zejména mokré a plazmové chemické procesy, optická a elektronová spektroskopie (XPS), elektronová mikroskopie (SEM), mikroskopie atomárních sil (AFM) a rozptyl světla (DLS). V pozdější fázi budou případně zkoumány opto-elektronické jevy v modifikovaných nanočásticích. Výhodou jsou znalosti uchazeče v oboru fyziky a/nebo chemie.

Studium molekulárních interakcí na površích diamantu pomocí výpočetních metod

 • Program: Bioinženýrství
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Pro řadu těchto aplikací je klíčová chemická modifikace a interakce povrchu diamantu s molekulami v plynech a roztocích. Cílem této práce je prozkoumat pomocí výpočetních metod (např. QM,MM,MD v programu Gaussian) interakce vybraných, aplikačně relevantních molekul (plyny, proteiny, organická barviva) s povrchem diamantu zakončeným různými funkčními skupinami. Budou prováděny výpočty struktury a vibračních stavů molekul ve volném prostředí a v interakci s povrchem při physisorpci a chemisorpci. Následně budou pomocí výpočtů zkoumány možné přenosy elektrického náboje (či polarizace) mezi molekulami a diamantem. Výsledky výpočtů budou diskutovány v souvislosti s již získanými experimentálními elektronickými a spektroskopickými daty s cílem lépe pochopit a vysvětlit pozorované jevy.

Studium molekulárních interakcí na površích diamantu pomocí výpočetních metod

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Pro řadu těchto aplikací je klíčová chemická modifikace a interakce povrchu diamantu s molekulami v plynech a roztocích. Cílem této práce je prozkoumat pomocí výpočetních metod (např. QM,MM,MD v programu Gaussian) interakce vybraných, aplikačně relevantních molekul (plyny, proteiny, organická barviva) s povrchem diamantu zakončeným různými funkčními skupinami. Budou prováděny výpočty struktury a vibračních stavů molekul ve volném prostředí a v interakci s povrchem při physisorpci a chemisorpci. Následně budou pomocí výpočtů zkoumány možné přenosy elektrického náboje (či polarizace) mezi molekulami a diamantem. Výsledky výpočtů budou diskutovány v souvislosti s již získanými experimentálními elektronickými a spektroskopickými daty s cílem lépe pochopit a vysvětlit pozorované jevy.

Studium molekulárních interakcí na površích diamantu pomocí výpočetních metod

 • Program: Aplikovaná fyzika
 • Katedra: Katedra fyziky
  • Popis:
   Diamant jako materiál se v posledních letech intenzivně zkoumá z hlediska nových jevů pro potřeby elektroniky, opto-elektronických prvků a bio-senzorů. Pro řadu těchto aplikací je klíčová chemická modifikace a interakce povrchu diamantu s molekulami v plynech a roztocích. Cílem této práce je prozkoumat pomocí výpočetních metod (např. QM,MM,MD v programu Gaussian) interakce vybraných, aplikačně relevantních molekul (plyny, proteiny, organická barviva) s povrchem diamantu zakončeným různými funkčními skupinami. Budou prováděny výpočty struktury a vibračních stavů molekul ve volném prostředí a v interakci s povrchem při physisorpci a chemisorpci. Následně budou pomocí výpočtů zkoumány možné přenosy elektrického náboje (či polarizace) mezi molekulami a diamantem. Výsledky výpočtů budou diskutovány v souvislosti s již získanými experimentálními elektronickými a spektroskopickými daty s cílem lépe pochopit a vysvětlit pozorované jevy.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk