Lidé

prof. Dr. Ing. Michal Bednařík

Aktuální PhD studenti

Ing. Antonín Krpenský

Katedra fyziky

Propagation of acoustic and elastic waves through inhomogeneous structures

Archiv PhD studentů

RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D.

Katedra fyziky

Akustika interakcí vířivého proudění s periodickými strukturami

Disertační témata

Akustické vlny v lokálně periodických strukturách

  • Program: Akustika
  • Katedra: Katedra fyziky
    • Popis:
      Téma se má zabývat vyšetřováním akustických vln šířících se skrz disperzní zóny využívající prostorově neuniformní závislosti hustoty a elastických vlastností uvažovaných materiálů, což nám umožňuje řídit odrazy a průchody akustických vlny v dané spektrální oblasti. Jako nelokální disperzní zóny předpokládáme použít prostorově omezené oblasti s funkčně proměnnými materiálovými vlastnostmi. Abychom mohli řídit koeficienty průchodu a odrazu, je možné dále využít lokálně periodické či kvaziperiodické struktury založené na výše zmíněných nelokálních disperzních zónách, protože i relativně malý počet opakujících se nelokálních disperzních zón vykazuje téměř nulový přenos akustické energie v některých frekvenčních pásmech.

Možnosti řízení kmitočtového spektra nelineárních akustických vln

Studium nelineárních akustických interakcí v disperzním a disipativním prostředí

Vyšetřování interakcí nelineárních akustických polí s mechanickými strukturami

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk