Lidé

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Proděkan pro doktorské studium a výzkum

Archiv PhD studentů

Ing. Milan Švanda, Ph.D.

Katedra elektromagnetického pole

Nízkoprofilové antény v blízkosti lidského těla

Disertační témata

Bezčipová radiofrekvenční identifikace (RFID): Struktury, metody, snímací schopnosti

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
  • Popis:
   Bezčipová radiofrekvenční identifikace (RFID) je rychle se rozvíjející technologie pro automatickou identifikaci a sledování objektů s možnostmi integrace snímání fyzikálních veličin, která nepoužívá elektronické integrované obvody (čipy) a slibují částečně a v určitých aplikacích náhradu optických čárových kódů. Hledání optimální topologie bezčipových transpondérů, zvýšení bitové hustoty v jednotkové ploše, zlepšení spolehlivosti čtení kódovaných informací, vývoj vhodného časového a frekvenčního způsobu pro kódování dat a snímání fyzikálních veličin jsou výzvami pro blízkou budoucnost. Návrh a analýza těchto struktur bude zahrnovat jak zjednodušené analytické postupy, tak i numerické simulace pomocí komerčního software pro simulaci EM pole.

Struktury a metody pro bezdrátovou identifikaci a snímání fyzikálních veličin v komplexním prostředí

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
  • Popis:
   Podstatou tématu je výzkum a vývoj struktur a metod radiofrekvenčního bezdrátové identifikace a snímání fyzikálních (elektrických i neelektrických) veličin v komplexním prostřední, které může být tvořeno ztrátovými kovovými a dielektrickými strukturami (např. kovové vrstvy a objekty, kapaliny a lidská tkáň). Přítomnost takového prostředí v těsné blízkosti vyzařujících a snímacích struktur pro vzdálené snímání představuje komplexní a aktuální problematiku, která není dosud uspokojivě vyřešena.

Umělé elektromagnetické struktury pro vylepšování vlastností zářičů a odražečů

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra elektromagnetického pole
  • Popis:
   Uměle vytvářené elektromagnetické materiály z pasivních struktur i aktivních subobvodů (umělé magnetické povrchy, struktury se zádržnými pásmy, rezonátory s nultou a zápornými rezonancemi, ne-Fosterovské obvody, ..) umožňují miniaturizovat rozměry a vylepšovat elektrické vlastnosti zářičů (antén) a odražečů. Cílem tématu je návrh a analýza vlastností vybraných perspektivních struktur za použítí zjednodušených analytických postupů i vlnové elektromagnetické analýzy za použití komerčních simulátorů EM pole.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk