Lidé

Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

Všechny publikace

Paní s hořícím srdcem a jasnou myslí

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Paní Zdislava - jak ji my, dominikáni, rádi oslovujeme - se narodila kolem roku 1220. Mohlo by to tedy být letos 800 let, co spatřila světlo světa dívenka, která dorostla nejen v okouzlující mladou dámu, ale také ve věrnou dceru sv. Dominika.

Společenská a sociální odpovědnost firem

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Společenská odpovědnost firmy nutí její management myslet šířeji, jako "my", spíše než "já". Tato zásada vyžaduje, aby nesl odpovědnost za něco, co může přímo či nepřímo ovlivnit činnost společnosti. CSR uvádí tři takové oblasti, které mohou být ovlivněny její činnosti: ekonomickou, sociální a environmentální.

Manažerská etika a jak s k ní dopracovat

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2013. p. 45-54. vol. 1. ISBN 978-80-89401-75-8.
 • Rok: 2013
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Manažerská etika jakožto rozvíjející se obor managementu vychází mimo jiné z filosofických základů etiky. Pro správné pochopení základů je třeba porozumnět vývoji etického myšlení v dějinách. Autor čerpá z praktické zkušenosti a konfrontuje teorii s svou pedagogickou praxí.

Akademická farnost jako nástroj pastorace studentů

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Aktuální problémy vysokoškolského poradenství: trendy, metody, aktuální otázky. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2011, pp. 160-164. ISBN 978-80-260-1198-9.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Příspěvek nejprve mapuje historii duchovního poradenství na ČVUT v Praze a hledá optimální nástroje pro pastoraci vysokoškolských studentů. Východiskem se stávají zkušenosti z ostatních vysokých škol v Čechách, na Moravě a na Slovensku, ale také ze zahraničních univerzit v Evropě i Spojených státech (USA). Akademická farnost zřízená pro akademickou obec té které univerzity je u nás, ale především ve světě hojně využívaným modelem, který má své nesporné výhody jak v oblasti praktické, tak také právní. Zřízení akademické farnosti pro akademickou obec ČVUT v Praze se tedy ve světle získaných informací jeví jako vhodné a pastoračně užitečné.

Může se obchodník Bohu líbit?

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: UNIVERZITA - MIESTO STRETNUTIA A KONFRONTÁCIE VIERY A ROZUMU. Žilina: Inštitút Communio, n.o., 2011, pp. 120-127. ISBN 978-80-970613-3-3.
 • Rok: 2011
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Studie pojednává o manažerské etice pohledem sociálního učení církve. Cílem příspěvku je toto učení zmapovat a aplikovat velké sociální encykliky uplynulých více než sto let na současnou ekonomickou a politickou situaci světa.

Výuka teologie a duchovní poradenství na ČVUT v Praze

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Nový humanizmus - výzva pre univerzitu. Badín: Kňazský seminársv. Františka Xaverského, 2010, pp. 70-77. ISBN 978-80-88937-45-6.
 • Rok: 2010
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Sborník konference "Nový humanismus - výzva pro univerzitu" přináší studie z mnoha oblastí vědeckého a pedagogického života, které mapují snahu univerzitních pedagogů objevovat a znovu uvádět do života kořeny, ze kterých univerzita jako taková vyrostla. Jedná se především o intelektuálně duchovní kořeny, které jsou mnohdy v rámci překotné analýzy lidských vědomostí na moderních univerzitách zanedbávány. Příspěvky jednotlivých autorů naopak poukazují na to, že podstatou univerzity je vést její učitele i studenty k syntetickému myšlení, které nutně vede ke morálně - duchovním konotacím. Univerzita se tak musí stát místem duchovní i mravní obrody národa. To je totiž od počátku její nezpochybnitelné poslání.

Odpovědnost v managementu

 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Příspěvek se zabývá sociální a společenskou odpovědností firem, známou jako politika CSR (Corporate Social Responsibility), kterou zároveň chápe jako jednu z aplikací manažerské etiky do praxe.

Výuka teologie a duchovní poradenství na ČVUT v Praze

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika, Sborník z 1. konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2009, pp. 238-247. ISBN 978-80-213-2007-9.
 • Rok: 2009
 • Pracoviště: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Anotace:
  Příspěvek se zabývá nutností humanitního vzdělání na univerzitní půdě obecně, přičemž mapuje v tomto směru situaci na ČVUT, nejstarší technické univerzitě v Evropě. Zvláštní pozornost autor věnuje výuce teologie a etiky, která probíhá na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze již 15. rokem. Nedílnou součástí péče i studenty je nabídka duchovního poradenství, realizovaného v současné době v rámci Centra informačních služeb ČVUT v Praze.

Etika v ekonomice

Buďme ve vztahu k Pánu svobodní

Aspekty druhého Kristova příchodu

Co v nás konkuruje Bohu?

Kaple Božího hrobu na Zderaze

Posvátná místa v držení ČVUT - Betlémská kaple

Příprava našich studentů na etické a morální standardy platné v zemích EU

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Vstup do EU a očekávané změny na trhu práce. Praha: Národní vzdělávací fond, 2003, pp. 39-44. ISBN 80-86728-05-6.
 • Rok: 2003

Duchovní kořeny univerzity a jejich vliv na současnou podobu vysokého školství

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Humanitas et techné II. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2002. p. 223-227. ISBN 80-01-02488-1.
 • Rok: 2002

Eucharistie a kontemplace

Eucharistie jako cesta ke vzkříšení

Eucharistie jako smlouva

Litera láskou oživená aneb láska literou svázaná

 • Autoři: Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.,
 • Publikace: Sborník statí katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2002. Praha: A plus, 2002. p. 165-174. ISBN 80-902514-5-5.
 • Rok: 2002

Účinky eucharistie ve svatém přijímání

Vztah eucharistie a Písma svatého

Cesty vedoucí k poznání Boží existence ve filozofii

Duchovní rozměr univerzity

Eucharistie jako hostina

Eucharistie jako oběť

Eucharistie jako skutečná přítomnost Krista

Předobrazy Eucharistie

Až zazní hlas zvonů

Budete mými svědky

Kdo vás slyší mě slyší

Všemu dávat život, smysl a cíl

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk