PFZ-200 na FEL ČVUT v Praze

Domovským pracovištěm pro náš výzkum je laboratoř silnoproudých výbojů na Katedře fyziky FEL ČVUT v Praze. Máme zde k dispozici relativně malé zařízení PFZ-200. Jedná se o malý modifikovaný plazmový fokus, v jehož komoře lze vytvořit plazmový sloupec, kterým protéká proud 200 až 250 kA. Zařízení PFZ-200 je používáno k následujícím účelům: (i) Příprava a testování diagnostiky hustého plazmatu, kterou pak používáme na dalších, mnohem větších, zařízeních v zahraničí. (ii) Základní výzkum, kde zkoumáme způsoby urychlování iontů v hustém plazmatu a produkci fúzních neutronů. Pro ukázku jsme přiložili následující obrázek, kde je zobrazen časový vývoj pinčového výboje. Snímky byly pořízeny dírkovou kamerou s detektorem MCP s délkou expozice 5 nanosekund. (iii) K výuce v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu.

Při výbojích v aparatuře PFZ-200 dochází k urychlení iontů a elektronů na velké energie. V takovýchto podmínkách je generováno rentgenové záření a mohou být produkovány další energetické částice. V případě použití těžkého vodíku (deuteria) jako náplně, jsou produkovány fúzní neutrony. Proto musí být provoz zařízení PFZ-200 na FEL ČVUT v Praze schválen Státním Úřadem pro Jadernou Bezpečnost (č.j. SÚJB/ RCAB/12776/2008). Naše zařízení bylo klasifikováno jako jednoduchý zdroj ionizujícího záření. Jedná se o jedno z mála univerzitních zařízení na světě, kde je možno vytvářet a měřit fúzní neutrony.

Výzkumné skupiny

Silnoproudé výboje

Výzkumné téma

Energetika Silnoproud

Skupina pracující se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Silnoproudé výboje typu z-pinče či plazmatického fokusu jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době se této skutečnosti využívá zejména pro produkci rentgenových impulzů, a tak jsou z-pinče nejvýkonnějšími (až 500 000 GW) i nejúčinnějšími (až 20%) laboratorními zdroji rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci energetických částic.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk