Přijímací zkouška do bakalářského studia

Přijímací zkouška z matematiky proběhne 11. června 2024 v budově FEL (Technická 2, Praha 6) kontaktně, vaše osobní účast je tedy nutná. Ke zkoušce budete pozván/a, vše si budete moci ověřit ve své elektronické přihlášce.

Ve vážných a odůvodněných případech můžete požádat o náhradní termín konaný 18. června 2024.

Zkouška proběhne formou uzavřeného testu a bude společná pro všechny studijní programy. Zadání obsahuje 15 úloh, u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno jedním bodem a 5 je ohodnoceno dvěma body. Témata úloh z přijímací zkoušky testují znalosti středoškolské matematiky na gymnaziální úrovni. Kalkulačku, matematické tabulky ani  jiné pomůcky nebude možné používat.

Tip: Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči a uchazečky, kteří budou maturitní zkoušku skládat v podzimním termínu či u maturity v jarním termínu neuspěli.

Kdy se dozvíte výsledek přijímací zkoušky?

S výsledkem zkoušky se nejrychleji seznámíte sami prostřednictvím své e-přihlášky. Samozřejmostí je i možnost nahlédnout do opraveného testu, a to po předchozí domluvě na studijním oddělení v termínu stanoveném fakultou.

Platí také, že:

  • minimální počet bodů potřebný pro přijetí ke studiu je zveřejněn na fakultním webu,

  • rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý úspěšný uchazeč či uchazečka až po doručení potřebných dokumentů,

  • rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud nepřevezmete zaslané rozhodnutí, bude zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává prostřednictvím Studijního oddělení FEL ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přípravné kurzy a materiály

Pomůžeme vám se na přijímací zkoušku připravit. V této části najdete výčet kurzů i přípravná videa.

Přípravné kurzy

Video kurzy matematiky

Speciální on-line kurz doc. Petra Habaly shrnuje středoškolskou látku hojně se vyskytující jak v přijímacích zkouškách na FEL, tak v učivu prvního semestru i u maturity. S panem docentem Habalou se naučíte správně kriticky přemýšlet, používat logiku a řešit zapeklité otázky - formou tematických YouTube videí.

Video kurzy matematiky

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.