Přijímací zkouška do magisterského studia

Přijímací zkouška pro uchazeče, kteří nevyhoví podmínkám pro její prominutí, proběhne v období 27. května – 7. června 2024.

Zkouška se liší obsahem podle jednotlivých programů, bude mít formu písemného testu z oborových tematických okruhů a/nebo společných okruhů a případně dle rozhodnutí Rady programu i ústního pohovoru. Podíl ústního pohovoru na výsledku zkoušky určuje Rada programu a činí max. 20 %.

Přijímací zkouška v jednotlivých studijních programech

Elektronika a komunikace (EK)

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, tematicky vycházejícího z profilu předpokládaných znalostí zájemců o studium magisterské etapy programu EK, detaily viz informace o přijímacím řízení na programu EK.

Elektrotechnika, energetika a management (EEM)

Přijímací zkouška se skládá z písemné části a ústního pohovoru. Písemná část přijímací zkoušky je ve formě testu s otázkami z tematických okruhů k přijímacímu řízení.

Inteligentní budovy (IB)

Přijímací zkouška se primárně skládá z písemné části. Ta má formu zaškrtávacího testu, v němž lze získat max. 80 bodů. Dosáhnete-li alespoň 50 bodů, budete navrženi k přijetí ke studiu. Při získání více než 30 bodů budete pozváni na doplňkový osobní pohovor.

Kybernetika a robotika (KyR)

Studující, kteří absolvovali bakalářský program KyR, jsou pozváni pouze k písemné zkoušce. Pokud v přijímací zkoušce získají 50 - 70 % z celkového počtu bodů, mohou být přijati na základě doporučení přijímací komise a děkana. Absolventky a absolventi ostatních bakalářských nebo magisterských programů z FEL a jiných fakult čeká po skončení písemné zkoušky ještě ústní zkouška (nebo skype pohovor).

Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO)

Uchazeči a uchazečky jsou pozváni k písemné přijímací zkoušce. Přijati budou ti, co v ní získají alespoň 70 % bodů. Ti, kteří získají 50-70 % bodů, mohou být přijati na základě doporučení přijímací komise, ti, kteří získají méně než 50 % bodů, přijati nebudou

Otevřená informatika (OI)

Zkouška je písemná, v češtině, trvá 120 minut a obsahuje 35 otázek. Obsah otázek je čerpán z podmnožiny společných státnicových otázek bakalářského programu OI.

Výsledek přijímací zkoušky

Pokud vám přijímací zkouška nebyla prominuta, budete s výsledkem seznámeni do čtrnácti dnů po dni konání přijímací zkoušky prostřednictvím své elektronické přihlášky i dopisem. Budete mít také možnost v následujících pěti pracovních dnech po konání přijímací zkoušky po dohodě nahlédnout do svého vyhodnoceného testu.

Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu na FEL na základě výsledků přijímací zkoušky obdrží každý úspěšný uchazeč nebo uchazečka po doručení potřebných dokumentů.

Rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na FEL bude zasláno písemně do 30 dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Pokud nepřevezmete zaslané rozhodnutí, bude zveřejněno na úřední desce, přičemž patnáctý den po datu zveřejnění je považován za den jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí (odvolání) se případně podává prostřednictvím Studijního oddělení FEL ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.