Podmínky přijetí do magisterského studia

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení naleznete v Podmínkách pro přijetí a Směrnici děkana.

Pro přijetí do magisterského studia

 je nezbytné:

  • řádně a včas vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu,

  • zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 850 Kč,

  • úspěšně složit přijímací zkoušku nebo dosáhnout jejího prominutí děkanem,

  • doložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně jeho nostrifikace, absolvujete-li vysokou školu mimo Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko. (Toto se netýká studentů/absolventů FEL ČVUT.)

  • Zahraniční uchazeči (kromě Slováků) musí zároveň doložit potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vydané Katedrou jazyků FEL v r. 2023 (netýká se absolventů vysokoškolského studia v českém jazyce).

Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky

Děkan promine přijímací zkoušku studentům či absolventům studijního programu příbuzného charakteru z let 2020 - 2023 (o příbuznosti rozhoduje přijímací komise příslušného programu). Pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň i dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia nejvýše 1,80 (u absolventů z r. 2023 se vážený studijní průměr počítá z předmětů absolvovaných od začátku studia do konce zimního semestru ak. r. 2022/2023).

Uchazeči a uchazečky, kteří nesplní výše uvedené podmínky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Přijímací zkouška je písemná, v některých případech je doplněna ústním pohovorem a liší se obsahem podle jednotlivých programů. Obsah zkoušky je zveřejněn na stránkách jednotlivých programů nejpozději čtyři měsíce před konáním zkoušky.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.