Podmínky přijetí do bakalářského studia

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení naleznete v Podmínkách pro přijetí a Směrnici děkana.

I. Pro přijetí do bakalářského studia

je nezbytné:

 • řádně a včas vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu,
 • zaplatit do termínu podání přihlášek poplatek za přijímací řízení ve výši 900 Kč,
 • úspěšně složit přijímací zkoušku nebo dosáhnout jejího prominutí děkanem,
 • doručit nejpozději před termínem zápisu:
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Maďarské republice či Slovinské republice (případně bakalářského či magisterského diplomu rovněž ze škol se sídlem ve zmíněných zemích) nebo vysvědčení tzv. Evropské maturity (European Baccalaureate);
  • pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se zemí uvedených ve výše uvedeném odstavci), pak úředně ověřené potvrzení o uznání studia ze zahraničí;
  • v případě cizích státních příslušníků (netýká se občanů Slovenské
   republiky a dále absolventů školního vzdělávacího programu v českém jazyce na střední škole v ČR či studijního programu v českém jazyce na
   vysoké škole v ČR) potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené katedrou jazyků ČVUT FEL v roce 2024

II. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří doloží splnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky do 31. 3. 2024, budou o prominutí zkoušky vyrozuměni ve druhé polovině dubna 2024.

Děkan promine přijímací zkoušku všem uchazečům a uchazečkám o bakalářské studium na FEL, kteří maturovali v letech 2021 až 2024, pokud řádně doloží splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

A) Na základě prospěchu

 1. Absolvovali maturitní zkoušku z matematiky se stupněm 1,0 - (výborně) v České republice ve společné (státní) části maturitní zkoušky nebo s procentem úspěšnosti 84 a vyšším v externí části maturitní zkoušky ve Slovenské republice,
 2. úspěšně složili zkoušku Matematika rozšiřující s klasifikací 1 či 2,
 3. mají na výročních vysvědčeních za poslední čtyři ročníky střední školy zapsané v rejstříku středních škol ministerstva školství České republiky nebo zařazených do sítě středních škol Slovenské republiky

  • čtyři známky z matematiky a průměr těchto známek je 1,0 pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Softwarové inženýrství a technologie a není horší než 1,5 pro ostatní programy,
  • nebo alespoň dvě známky z fyziky a průměr všech známek z fyziky na výročních vysvědčeních je 1,0 pro program Kybernetika a robotika a není horší než 1,5 pro programy Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Otevřené elektronické systémy a Lékařská elektronika a bioinformatika (tato možnost prominutí přijímací zkoušky se
   netýká programů Otevřená informatika a Softwarové inženýrství a technologie).

  Výročním vysvědčením se rozumí vysvědčení za druhé pololetí příslušného ročníku. Při posuzování uvedeného prospěchu se nezapočítává maturita; u maturujících v roce 2024 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení.

  Předmět "matematický seminář" nebo fyzikální seminář" lze započítat jen v případě, že v odpovídajícím školním roce neměl uchazeč známku z předmětu “matematika” či “fyzika” a doloží anotací předmětu, že jeho náplní byly rozšiřující partie matematiky, příp. fyziky (posoudí pověřený proděkan).

B) Na základě úspěchu v soutěžích

 1. Byli úspěšnými řešiteli krajského (do třetího místa) nebo ústředního (celostátního) kola Matematické olympiády (v kategorii A, B, C či P) nebo Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) vyhlášené MŠMT ČR či Matematické olympiády (v kategorii A, B či C), Fyzikální olympiády (v kategorii A, B, C či D) nebo Olympiády v informatice (v kategorii A či B) vyhlášené MŠVVaŠ SR,

 2. nebo byli úspěšnými řešiteli Mezinárodní matematické olympiády (IMO), Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO)  nebo Mezinárodní olympiády v informatice (IOI),

 3. nebo dosáhli vynikajícího umístění v jiné významné mezinárodní soutěži v oborech matematika, fyzika, informatika nebo elektrotechnika,

 4. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole Středoškolské odborné činnosti pořádané v České republice nebo Středoškolské odborné činnosti pořádané ve Slovenské republice v následujících oborech: matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,

 5. nebo se umístili do pátého místa v celostátním či do třetího místa v krajském kole ve srovnatelných soutěžích jednotlivců s celostátní působností v Česku zaštítěných MŠMT v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,

 6. nebo se umístili na prvních 3 místech celostátního finále některé ze soutěží pořádaných nebo zaštítěných ČVUT FEL: Robosoutěže pro střední školy, Energetické olympiády nebo Technologické olympiády,

 7. nebo byli účastníky celostátního finále Elektrotechnické olympiády.

C) Na základě národních srovnávacích zkoušek

 1. Absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2023/2024 do 23. března 2024 Národní srovnávací zkoušky z matematiky (test SCIO, NSZ MAT) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše),

 2. nebo absolvovali v České republice či Slovenské republice ve školním roce 2023/2024 do 23. března 2024 Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů (test SCIO, NSZ OSP R) a umístili se mezi 10 % nejlepších (percentil 90 a výše).

Uchazeči, kteří dali společnosti SCIO souhlas s poskytnutím svých výsledků naší fakultě, nemusejí doručovat příslušný certifikát s výsledkem testu.

III. Jak doložit splnění podmínek o prominutí přijímací zkoušky

 • Na základě známek ze střední školy se sídlem v České republice nebo Slovenské republice podle bodu III.A.3. Podmínek: doručit do 31. 3. 2024 poštou nebo osobně na FEL:

 1. vytištěnou přihlášku s potvrzenými studijními výsledky školou, nebo
 2. školou potvrzený katalogový list studenta (výpis známek za celé studium), nebo
 3. nejsou-li studijní výsledky potvrzeny jedním z výše uvedených způsobů, pak úředně ověřené kopie všech vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy.
 • Na základě výsledku maturitní zkoušky z matematiky podle bodu III.A.1. Podmínek: doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, Protokol o výsledcích didaktických testů žáka vydaný Cermatem e-mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz, případně úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ze střední školy v ČR nebo SR poštou nebo osobně na FEL.

 • Na základě umístění v soutěžích podle bodu III.C. Podmínek: doručit co nejdříve po obdržení, nejpozději však před termínem přijímací zkoušky, úředně ověřenou kopii diplomu z příslušné soutěže poštou nebo osobně na FEL.

 • Na základě výsledku SCIO testu: pouze v případě, že jste nedali společnosti SCIO souhlas s poskytnutím svých výsledků naší fakultě, doručte před termínem přijímací zkoušky úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu.

Dokumenty doručte :

 • na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21),
 • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13), nebo
 • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta elektrotechnická
  Studijní oddělení
  Technická 2
  166 27 Praha 6 – Dejvice

Uchazeči a uchazečky, kteří nesplní ani jednu z výše zmíněných podmínek pro prominutí přijímací zkoušky nebo její splnění řádně nedoloží, budou pozváni k přijímací zkoušce, která obsahuje test z matematiky.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.