Magisterské studium LAK

Studijní program Letectví a kosmonautika (LAK) je výhradně magisterský. Připraví vás na budoucí uplatnění v oborech jako jsou přístrojové systémy letadel, letecké radiové systémy, pohony letadel, letecké konstrukce, aerodynamika a mechanika letu, kosmické inženýrství, Integrovaná avionika nebo systémy řízení letu.

Studijní plán Letectví a kosmonautiky je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. Prohloubí vaše stávající znalosti z bakalářského stupně a nabízí možnost se specializovat.

Charakteristika studijního programu LAK

O čem je studijní program LAK? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o LAK

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.