Přijímací řízení do magisterského studia

Magisterské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze obohatí vaše dosud nasbírané vědomosti a současně vám poskytne prostor pro specializaci. Všechny potřebné kroky k nástupu na magistra naleznete v následujícím návodu.

1. Vyberte si studijní program

Na výběr máte ze 7 studijních programů, které rozšíří vaše znalosti z bakalářského studia, připraví vás na pokračování v doktorském studiu nebo na zahájení vysněné kariéry. Po dokončení magisterského programu z vás budou špičkoví IT specialisté a specialistky, technici nebo týmoví lídři a vysoce postavení manažeři a manažerky, kteří dokáží firemní řešení nejen vymyslet a realizovat, ale i prosadit, což reflektuje nabídka magisterských studijních programů.

Tip: Téměř všechny předměty je možné studovat v angličtině, pokud o to projevíte zájem.

2. Podejte si přihlášku ke studiu

Podává se elektronicky zpravidla od  2. ledna do 31. března. Pro každý studijní program i specializaci/obor, na který se hlásíte, podáváte samostatnou elektronickou přihlášku a poplatek uhradíte za každou z nich. Počet přihlášek není omezen. V případě vyššího počtu přihlášek do různých programů však může dojít ke kolizi termínů přijímacích zkoušek.

Tip: Po vyplnění elektronické přihlášky si uložte kód a heslo. Těmi se můžete znovu přihlásit do systému a sledovat průběh přijímacího řízení.

3. Zaplaťte poplatek za přijímací řízení

Do přijímacího řízení vás můžeme zařadit až po zaplacení poplatku ve výši 850 Kč ve stanoveném termínu. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou online už při vyplňování elektronické přihlášky. Případně můžete částku poslat i na náš bankovní účet - převod však může pár dní trvat. Platbu od vás musíme obdržet nejpozději poslední den otevřeného přijímacího řízení.

číslo účtu: 19-5504540257/0100

variabilní symbol: 77777

specifický symbol: kód elektronické přihlášky

IBAN: CZ9401000000195504540257

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Hlásíte-li se na více programů současně, musíte zaplatit poplatek za každý z nich. V jedné přihlášce se lze hlásit pouze na jeden studijní program a jeden jeho obor/specializaci.

4. Přijímací zkouška nebo přijetí bez přijímaček

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuznému bakalářskému programu absolvovanému v letech 2020 - 2023,
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika a Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené podmínky nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Do přijímacího řízení se mohou hlásit absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, jejichž studium má být podle předpokladů ukončeno do data zápisu.

Do studia jsou přijati všichni uchazeči, kterým byla prominuta přijímací zkouška. Dále jsou přijati uchazeči, kteří v přijímací zkoušce získali alespoň 70 % z celkového počtu bodů. Děkan může na základě výsledku přijímacích zkoušek snížit hranici pro přijetí v rozmezí 50-70 % bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou alespoň 50 % bodů z přijímací zkoušky, nebudou ke studiu na FELu přijati.
 

5. Zapište se ke studiu on-line

Aby bylo vaše přijetí kompletní, je třeba se zapsat ke studiu. Zápis do magisterského studia probíhá pouze on-line, tedy bez vaší osobní účasti.

Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v září. Termíny zápisů

Tip: Studentky a studenti zapsaní v červnu mají větší výběr volitelných předmětů – jejich kapacita je totiž omezená.

Tip2: Červnový zápis vám také umožní sestavit si rozvrh tak, jak se vám nejvíce hodí. Později už může být kapacita předmětů naplněna a je tak těžší sestavit si rozvrh na míru. 

Dnem zápisu se (opět) stanete plnohodnotným studujícím a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

Před termínem zápisu doručte následující dokumenty:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu získaného v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku (netýká se absolventů FEL ČVUT),
  • nostrifikaci zahraničního vysvědčení, pokud jste předchozí vysokou školu neabsolvovali ve výše uvedených zemích,
  • potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka vydané katedrou jazyků FEL v příslušném roce (platí pro cizince kromě Slováků).

Dokumenty doručte:

  • na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A3-21),
  • do podatelny Fakulty elektrotechnické (Technická 2, přízemí, místnost A4-13),
  • poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Důležité informace

Detailní informace naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a ve Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které v plné šíři popisují podmínky a postup pro přijetí do magisterských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Za stránku zodpovídá: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.