O skupině

Jakým výzkumem se zabýváme

Analýzou podmínek, ve kterých se nachází firma v současných dynamických změnách makro a mikroprostředí. Na základě toho pak stanovení relevantních faktorů a opatření, umožňujících udržení či růst konkurenční schopnosti firmy a nalezení rozhodující tržní kompetence, jako předpokladu efektivní manažerské práce na vertikální i horizontální úrovni podniku.

K čemu to je

Problematika organizace a řízení výroby patří k jednomu z podstatných pilířů podnikatelského zájmu průmyslové praxe. Stejně tak by měla být významnou součástí studijních oborů, respektive programů, zaměřených na ekonomicko-podnikovou či technicko-ekonomickou oblast. Výroba je rozhodujícím článkem hodnototvorného řetězce, kde dochází k vlastní tvorbě konkurenční výhody (jedinečnost produktu, minimalizace nákladů - ceny). Všem výrobním systémům je společná množina východisek, znaků, nástrojů a principů, které tvoří masivní základnu pro tvůrčí skládání mozaiky, která může formovat úspěch firmy za předpokladu vytvoření specifického, daným podmínkám odpovídajícího, systému. Fundamentální znalost výchozí stavebnice je nezbytná, plně v souladu s diskursivním myšlením, kdy postupně pochopíme předmět a postupujeme pak vpřed od jednoho pojmu k druhému, až složíme požadovaný výsledek. Je to současně i předpoklad plného pochopení podstaty a zdrojů jednotlivých informací managementu výroby, zejména pokud jde o plné uplatnění firmy ve společensko-ekonomickém cyklu, charakterizovaném rozvojem informačních technologií a možnostmi využití softwarových systémů. Síťové i organizační propojování firem navíc vede k tomu, že aktivní manažerský přístup se rozšiřuje na celý dodavatelský řetězec. Tím se otevírají nové možnosti tržních předpovědí, snižování nákladů, zásob a celkové zvýšení flexibility. Soutěž v konkurenční schopnosti se tak stává soutěží celých řetězců od subdodavatelů až po konečného uživatele. Moderně řízená firma vyžaduje výrobu:

 • realizující požadavky trhu,
 • kapacitně vyhovující,
 • vybavenou vhodnou technologií,
 • schopnou zajistit žádanou jakost,
 • otevřenou snižování nákladů,
 • organizovanou pro přizpůsobivost,
 • zajištěnou výrobními faktory (kvalita, množství, čas),
 • vybavenou kvalifikovanými pracovníky,
 • dosahující potřebné produktivity,
 • plně inovativní.

Na čem konkrétně pracujeme

Řešení konkurenční schopnosti firmy je orientováno na analýzu jejího hodnototvorného řetězce. Smyslem analýz je nalézt takový přístup k řízení výroby, který je zárukou přizpůsobivosti požadavkům trhu, zajištění marketingové koncepce podnikání, uplatnění komplexní standardizace, prosazení procesního řízení, uplatnění integrovaného přístupu k funkcím operativního řízení výroby a respektování principů managementu produktu. Jednotlivé úkoly lze názorně charakterizovat takto:

 • integrace řízení výroby, prodeje a nákupu

 • využití standardizace v hodnototvorném řetězci

 • procesní zaměření řízení výroby

 • management dodavatelského řetězce

Nízkou konkurenční schopnost charakterizuje nedostatečná schopnost nabízet na trhu výrobky a služby, které naleznou pozitivní ohlas u zákazníků. U mnoha podniků je však problém ještě hlubší v tom, že postupně ztratily schopnost znovu najít své postavení v rámci konkurence. Projekt vychází ze stávajících a v rámci projektu uskutečněných poznatků z vlastní vědecko-pedagogické praxe, publikační činnosti vlastní i cizí, kontaktů s managementem řady firem a výsledku účelového terénního výzkumu u vybraných podniků. Na základě toho jsou získávány a analyzovány poznatky o managementu nosných subsystémů a jejich problémech. Cílem je zpracování souboru námětů a způsobů jejich uplatnění, které se projeví ve zlepšení konkurenční schopnosti a zvýšení prosperity firem. Projekt směřuje i k obohacení výuky na českých vysokých školách a širší publicitě závěrů. Nestačí pouze ekonomická síla firmy, ale její schopnost rychle, pružně a především netradičně reagovat na změny v okolí a tím na podnikatelské příležitosti. České firmy se v podstatě ujišťují v názoru, že úspěch předpokládá uplatnění tržní orientace, vyjádřené marketingovou koncepcí managementu. Chápou však vždy postavení marektingu jako filozofie podnikání i jako systém příslušných funkcí poznávacích a realizačních? K tomu směřují následující kroky:

 • přechod na tržní orientaci

 • analýza požadavků trhu

 • management produktu

 • řešení flexibility výroby z pohledu nákladů a spokojenosti zákazníka

Kdo financuje náš výzkum

 • Výzkumný záměr ČVUT FEL Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, MSM 6840770038 - TÚ 11: Řízení firmy a její konkurenční schopnost, vedoucí řešitel Prof. Tomek
 • GAČR 402/02/0160 Výzkum investičně nenáročné restrukturalizace nosných vnitropodnikových vztahů v malých a středních podnicích - rozpory s marketingem, řešitelé Prof. Tomek, Doc. Vávrová
 • GAČR 402/06/0297 Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích - postavení marketingu ve firmě, řešitelé Prof. Tomek, Doc. Vávrová

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.