Přijímací řízení do bakalářského studijního programu

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete v Podmínkách pro přijetí ke studiu a Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do bakalářských studijních programů na FEL ČVUT v Praze.

Základní podmínkou pro přijetí na fakultu je mít úplné střední nebo střední odborné vzdělání zakončené maturitou.

Chci podat přihlášku

Jak na to

 1. Vyplňte přihláškudo 31. března

  • Přihláška se podává elektronicky přes aplikaci elektronická přihláška
  • Uložte si svůj kód a heslo. Přímo v aplikaci elektronická přihláška pak budete moci sledovat průběh svého přijímacího řízení.
  • Pokud se hlásíte na více studijních programů, na každý musíte vyplnit novou přihlášku.
 2. Zaplaťte poplatek za přijímací řízenído 31. března

  • Po zaplacení poplatku 850 Kč vás zařadíme do přijímacího řízení. Poplatek doporučujeme zaplatit kartou on-line při vyplňování elektronické přihlášky.
   číslo účtu 19-5504540257/0100
   variabilní symbol 77777
   specifický symbol kód elektronické přihlášky
   IBAN CZ9401000000195504540257
   SWIFT kód KOMBCZPPXXX
  • V případě, že podáváte více přihlášek, poplatek musíte uhradit za každou zvlášť. Jakmile dokončíte první semestr a zapíšete se do semestru druhého, poplatek za druhou a každou další přihlášku (podanou v tom kole přijímacího řízení, v rámci něhož jste byl/a přijat/a ke studiu) vám vrátíme formou stipendia.
 3. Absolvujte úspěšně přijímací zkoušku nebo splňte jednu z podmínek pro její prominutí14. června

 4. Dodejte potřebné dokladypřed termínem zápisu

  • Nejpozději v den zápisu do studia musíte doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení/vysokoškolského diplomu. Případně jeho nostrifikace, pokud absolvujete střední školu mimo Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko.
  • V případě cizinců (mimo občany SR a zahraniční uchazeče, kteří absolvovali střední nebo vysokou školu v ČR) je potřeba rovněž dodat potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka.
 5. Zapište se ke studiu28. června, 10. srpna, 7. září

  • Aby vaše přijetí bylo zcela kompletní, je třeba se zapsat ke studiu, a to buď on-line nebo osobně v budově FEL. Pokud nestíháte červnový termín zápisu, máte možnost přihlásit se na náhradní termín v srpnu či září. Studenti zapsaní v červnu však mají větší výběr volitelných předmětů - jejich kapacita není neomezená.
  • Dnem zápisu se stáváte studentem/studentkou a můžete začít čerpat veškeré studentské výhody.

  Jak se zapsat on-line

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška z matematiky proběhne formou uzavřeného testu. Zadání obsahuje 15 úloh a u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno jedním bodem a 5 je ohodnoceno dvěma body. Témata úloh z přijímací zkoušky testují znalosti středoškolské matematiky na gymnaziální úrovni.

Doporučujeme prostudovat si vzor zadání přijímacího testu spolu s náznakem řešení. Stručné shrnutí některých témat je volně dostupné v cyklu videopřednášek doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D.

Jak vás můžeme podpořit

Pomůžeme vám s přípravou k maturitě i na přijímačky

Při­hlas­te se na příp­rav­né on-line kur­zy ma­te­ma­ti­ky a fy­zi­ky a zo­pa­kuj­te si pod ve­de­ním pe­da­go­gů z FEL stře­do­škol­skou lát­ku. U ma­tu­ri­ty bu­de­te za hvěz­du a zís­ká­te nás­kok k při­jí­ma­cí­mu tes­tu na FEL či ja­kou­koli ji­nou tech­nic­kou ško­lu.


Přípravné kurzy →

Získejte nový náhled na řešení častých matematických problémů

V sé­rii vi­deí vám doc. Petr Habala z ka­ted­ry ma­te­ma­ti­ky FEL po­mů­že utří­dit si v hlavě zna­losti, které má­te ze školy. Zo­pa­kuj­te si zá­kla­dy a na­uč­te se ele­gant­ně ře­šit té­ma­ta, kte­rá se čas­to vys­ky­tu­jí u ma­tu­rity nebo v při­jíma­cích tes­tech na VŠ.

Videokurz matematiky →

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku