Novinky

Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro studium v akademickém roce 2023/2024

Pro uchazeče a uchazečky

Děkan ČVUT FEL v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2023/2024 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek do programů Elektrotechnika, energetika a management, Elektronika a komunikace, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Lékařská elektronika a bioinformatika 12. června 2023
Termín zahájení přijímání přihlášek do programu Softwarové inženýrství a technologie 3. července 2023
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy týkající se prominutí přijímací zkoušky) 21. srpna 2023
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia (kontaktní formou) 31. srpna 2023
Termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia 12. září 2023
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky a v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději před termínem zápisu

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo termíny přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce jsou uvedeny ve Směrnici děkana.

V Praze dne 9. června 2023, aktualizováno 30. června 2023

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan ČVUT FEL

Poznámka: Pokud v 2. kole přijímacího řízení podává přihlášku neúspěšný uchazeč z 1. kola, má možnost požádat (e-mailem na chcistudovat@fel.cvut.cz; nejpozději však do 30. srpna 2023), aby mu body získané v 1. kole z přijímacího testu byly uznány i pro 2. kolo přijímacího řízení. Jestliže tak učiní, přijímací test v 2. kole psát nebude a o jeho přijetí či nepřijetí bude u každého programu, do kterého podal v 2. kole přihlášku, rozhodováno na základě jeho bodového zisku z 1. kola. Při podání více přihlášek v druhém kole není možné uznat body z 1. kola jen pro přihlášky do některých programů a pro jiné psát přijímací test. Při žádosti o uznání bodů z prvního kola tedy nemá smysl podávat přihlášku do programu, pro přijetí do kterého body z 1. kola nestačí. Minimální potřebný počet bodů pro přijetí ke studiu bude zveřejněn na webu FEL do pěti pracovních dnů od data konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek pro přípravu na přijímací zkoušku z matematiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk