Magisterské studium IB

Studijní program Inteligentní budovy (IB) má pouze magisterský stupeň. Dvouletý magisterský studijní program je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Studijní program je vhodný nejen pro absolventy a absolventky bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. 

Neotvírá se kombinovaná forma, ale cvičení a semináře jsou sloučeny do bloků, což umožní optimální sestavení rozvrhu i pro dojíždějící studující. Přijímací řízení probíhá na všech zúčastněných fakultách.

Studijní plány

Charakteristika studijního programu IB

O čem je studijní program IB? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o IB

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.