Magisterské studium OES

Studijní program OES má pouze bakalářskou etapu, nicméně možností k pokračování je pro OES absolventy a absolventky hned několik!

Možnosti magisterského studia

Bakalářské OES vám poskytlo široký teoretický základ, díky kterému můžete vybírat z široké nabídky většiny magisterských programů FEL. Abychom vám co nejvíce pomohli se správným rozhodnutím, je v této široké nabídce několik možností, které jsou "na míru šité” absolventům a absolventkám bakalářského OES a uspořádané podle typických požadavků průmyslu a výzkumu na profilování výběrových studentů.

Doporučené magisterské specializace

Nová akreditace od školního roku 2021/2022. Specializace propojuje oblasti informační techniky, komunikační techniky, zpracování obrazu a zvuku, robotiky, rozpoznávání a strojového učení, optimálního řízení, distribuovaných a inteligentních senzorových systémů a zaměřuje se na matematické algoritmy a postupy v systémech, kde je matematický algoritmus přímou částí vstupně-výstupní reakce systému v reálném čase. To je běžné u široké oblasti problémů rádiové komunikace v komunikačních sítích, zpracování, kódování a rozpoznání zvuku a obrazu, navigačních a radarových systémů, senzorových sítí, autonomních inteligentních učících se systémů (např. řízení autonomních dopravních prostředků), kryptosystémů, různých systémů interakce mezi biologickými a elektronickými zařízeními, atd. Společnou sadou matematických nástrojů je teorie informace, zpracování stochastických signálů, kódování (zdrojové, kanálové, síťové), teorie estimace a detekce, teorie řízení, distribuované algoritmy, strojové učení a neuronové sítě, teorie front, teorie grafů a sítí, kryptoanalýza, teorie adaptivního řízení a filtrace, počítačové programové nástroje paralelního a real-time zpracování, real-time zpracování signálů na DSP, mikropočítačových a embeded platformách, atd.

Specializace na návrh, diagnostiku a provoz všech rádiových systémů, subsystémů a prvků spjatých s komunikační, navigační, radarovou nebo senzorovou technikou. Přináší hluboké znalosti v oblasti bezdrátových technologií, antén, šíření signálů, digitální komunikace, mikroprocesorů a mikrovlnné techniky.

Specializace na mikroelektroniku, nanoelektroniku a integrovanou optiku. Praktické znalosti metodiky návrhu, realizace a verifikace elektronických součástek i komplexních elektronických systémů, principů analogových a číslicových integrovaných obvodů, senzorů, mikrosystémů a aktuátorů. Absolventi a absolventky najdou uplatnění ve všech oblastech aplikované elektroniky.

Na tyto doporučené specializace se můžete přihlásit skrze magisterský studijní program Elektronika a komunikace (EK).

Charakteristika studijního programu EK

O čem je studijní program EK? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o EK

Přijímací řízení do magisterského studia

V tomto případě vám děkan fakulty může prominout přijímací zkoušku, pokud se přihlásíte ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl váš program v bakalářském stupni.

Jestliže výše uvedené nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.