Magisterské studium KyR

Magisterský studijní program Kybernetika a robotika (KyR) vás připraví na budoucí uplatnění v oborech jako je robotika, automatické řízení, kybernetické systémy, strojové učení, digitální výroba, dynamické sítě, vestavné systémy, autonomní auta, letadla i kosmické lodě. 

Studijní plán Kybernetiky a robotiky je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. Prohloubí vaše stávající znalosti z bakalářského stupně a nabízí možnost se specializovat.

Specializace

Charakteristika studijního programu KyR

O čem je studijní program KyR? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o KyR

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.