Ukázky závěrečných prací

Studenti BIO programu se zabývají zajímavými projekty nejenom na katedrách fakulty elektrotechnické, ale také u partnerů. Práce bývají často výborně hodnoceny a otevírají dveře do vysněných zaměstnání.

Bakalářské práce

 Závěrečné práce studentů bakalářského studia.

Hodnocení hypometabolismu v obrazech pozitronové emisní tomografie

Autor: Kateřina Macková, 2021
Vedoucí: Radek Janča

Pro úspešnost chirurgické léčby epilepsie je klíčové správné vymezení oblasti resekce. Ta ideálně zahrnuje celou epileptogenní tkáň zodpovědnou
za vznik záchvatů. V obrazech FDG-PET se často jeví jako hypometabolická. Automatická lokalizace hypometabolismů proto může významně pomoci pri diagnostice a léčbě fokální epeilesie.

Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí

Autor: Pavlína Koutecká, 2020
Vedoucí: Jan Kybic

Digitalizace procesu detekce rakoviny v histopatologických snímcích je předmětem výzkumu posledních let a automatizovaná počítačová analýza založená na hlubokých neuronových sítích ukázala potenciální výhody jako diagnostická strategie. V této práci vyvíjíme metodu pro řešení úlohy automatické detekce metastáz v histologických snímcích lymfatických uzlin.

Popis epileptické sítě pomocí distribuce interiktálních výbojů

Autor: Julie Barnová, 2020
Vedoucí: Radek Janča

Iritační zóna je součástí konceptu epileptické sítě. Skládá se z podsítí, klastrů, které jsou schopny generovat nezávislé populace interiktálních výbojů (IED). Cílem práce bylo vytvořit a optimalizovat algoritmus, který dokáže v intrakraniálním EEG (iEEG) identifikovat nezávislé zdroje IED, a dále prokázat vztah mezi jejich chirurgickým odstraněním a bezzáchvatovým pooperačním výsledkem.

Diplomové práce

 Závěrečné práce studentů magisterského studia.

Charakterizace fotonapětí Si-V optických center v tenkých vrstách diamantu

Autor: Maxmilian Marek, 2024
Vedoucí: Bohuslav Rezek

SiV (křemíková-vakantní) centra jsou opticky aktivní defekty v diamantové matici, které mají unikátní vlastnosti v podobě vysoké fotostability, biokompatibility a také jsou inertní. Použití SiV center je v současné době intenzivně rozvíjené pro širokou oblast použití, od tzv. energy harvestingu, přes biomedicínu až po využití v kvantových informační technologiích. Tato práce zkoumá princip vzniku povrchového fotonapětí způsobeného přítomností SiV center v nanokrystalické dimantové vrstvě s rozdílnou povrchovou úpravou a tloušťkou (6-177 nm).

Firmware lékařského terapeutického laserového scanneru

Autor: Matyáš Pokorný, 2024
Vedoucí: Tomáš Radil (BTL)

Tato práce se zabývá návrhem a vývojem software pro řízení galvanometrů laserového skeneru vyvíjeného pro použití v estetické medicíně. V úvodu je popsána technologie galvanometrických aktuátorů a způsobů jejich řízení. Dále je stručně popsána problematika vývoje software pro lékařská zařízení dle normy IEC 62304. Na základě matematického modelu galvanometru a simulací je navržen číslicový regulátor pro řízení galvanometrů. Regulátor má strukturu modifikovaného PID regulátoru. Navržené řešení je následně implementováno pro mikrokontroler STM32 a otestováno pomocí osciloskopu.

Změny velikosti zornice při stresu a úzkosti

Autor: Tereza Baštová, 2024
Vedoucí: Roman Čmejla

Využití fyziologických signálů pro měření stresu přináší jisté výhody vůči metodám založených na sebehodnocení (např. dotazníky), které jsou velmi subjektivní a nemusí spolehlivě odhalit projevy stresu. Mezi běžně používané fyziologické signály pro detekci stresu patří velikost zornice, galvanická kožní odezva (GSR) a variabilita srdeční frekvence (HRV). Cílem práce bylo navrhnout experiment vhodný pro pupilometrické měření, analyzovat získaná data a určit parametry vhodné pro detekci stresu.

Klasifikace realizací náhodných množin

Autor: Bogdan Radović, 2024
Vedoucí: Kateřina Helisová

Random sets have gained significant importance in recent years as a valuable tool for modelling a wide range of phenomena in fields such as biology, geology, medicine, or material sciences. However, to the best of our knowledge, classification of their realisations has not yet been studied. In the presented work, a link between methods for random sets and functional data analysis is built that focusses on evaluating functional characteristics from individual components in the realisations based on their shape. Such obtained functional data is then used for nonparametric classification using both supervised and unsupervised approach based on k-nearest neighbours and k-means algorithms, respectively.

Automatické rozpoznání sociálních interakcí potkanů z videosekvencí

Autor: Fádi Kanout, 2024
Vedoucí: David Levčík (FÚ AV ČR)

Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější příčinou demence. Narušení sociálního chování je často časným příznakem ACH, který se typicky objevuje před nástupem poruch v oblasti kognitivních funkcí. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmů pro automatickou detekci a klasifikaci různých typů specifických sociálních interakcí u potkanů TgF344-AD - animálního modelu Alzheimerovy choroby. Potkani byli pozorováni pomocí kamer z více úhlů, což umožnilo sledovat pohyb potkanů v trojrozměrném souřadnicovém systému.

Neurální kódování sociální paměti u potkanů

Autor: Jan Touš, 2024
Vedoucí: David Levčík ((FÚ AV ČR))

Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější formou demence u starší populace a představuje mimořádnou zátěž pro zdravotnický systém. Narušení sociálního chování patří mezi typické časné symptomy ACH. Hlavním cílem práce je vytvoření nástrojů pro identifikaci a analýzu specifických vzorců v invazivním EEG u potkanů, a to konkrétně detektoru ostrých vln a hrotů, dále pak nástrojů pro kvantifikaci energie frekvenčních pásem invazivních EEG záznamů a nástrojů pro kvantifikaci mezifrekvenční vazby invazivních EEG záznamů.

Mnohorozměrné metody identifikace klinických epizod z aktigrafie u bipolární afektivní poruchy

Autor: Carmen-Anna Konicarová, 2024
Vedoucí: Eduard Bakštein

Předchozí studie prokázaly vztah mezi aktivitami měřenými aktigrafií (míru aktivity, spánku a jejich fragmentaci) a klinickým stavem u pacientů s bipolární poruchou. Hlavním cílem této studie bylo zjistit, zda se struktura kovariance mezi různými parametry aktigrafie liší u různých klinických stavů. Metody  založené na kovarianční matici, mediánu a směrodatné odchylce hodnot aktigrafických znaků byly kombinovány se dvěma technikami redukce dimenzionality, analýzou hlavních komponent a naší vlastní metodou založenou na maximálním rozdílu kovariančních dvojic příznaků mezi klinickými stavy.

Automatické určení Knosp skóre na základě segmentace anatomických struktur

Autor: Filip Oplt, 2024
Vedoucí: Martin Černý

Tato práce se zabývá automatickým určováním Knosp skóre ze snímků magnetické rezonance mozku a jejich segmentačních masek. Knosp skóre je stupeň na škále rozšířeného klasifikačního systému pro hodnocení závažnosti adenomu hypofýzy. Určení tohoto skóre může pomoci stratifikovat rizika při neurochirurgické léčbě. Prezentované řešení zahrnuje geometrický model založený na pravidlech a modely využívající metod hlubokého učení.

Analýza promluv pacientů se schizofrenií

Autor: Karolína Bendová, 2024
Vedoucí: Roman Čmejla

Schizofrenie je psychotická porucha, mezi jejíž hlavní symptomy patří poruchy řeči. Trpí jí zhruba 1 % populace. K úspěšné léčbě výrazně pomáhá správná a včasná diagnostika. Cílem této práce je navrhnout a otestovat potenciální jazykové biomarkery, které by mohly včasnou diagnostiku umožnily.

Plánování chirurgických zákroků pomocí metody branch and price zrychlené pomocí strojového učení

Autor: Pavlína Koutecká, 2023
Vedoucí: Přemysl Šůcha

Plánování operačních sálů ve zdravotnických zařízeních je zásadní úkol ovlivňující kvalitu péče o pacienty a provozní náklady. Plánovací pravidla používaná v nemocnicích často vedou k suboptimálním rozvrhům. Optimalizační techniky nabízejí slibné východisko. Řešení problému plánování operačních sálů je však obtížné kvůli velkému počtu proměnných a omezení. Tato práce řeší tento problém využitím algoritmu branch-and-price.

Optimalizace rozhraní EIT-Oxygenátor pro brzkou detekci krevních sraženin

Autor: Filip Šlapal, 2023
Vedoucí: Jan Havlík

Vznik a depozice trombů je nejčastější příčinou pro nucenou výměnu oxygenátorů při mimotělní podpoře krevního oběhu. Výskyt komplikací je ovšem mnohem častější v případě nucené výměny než u výměny plánované. Tato diplomová práce se soustředí na využití elektrické impedanční tomografie (EIT) pro včasnou detekci krevních sraženin v oxygenátorech.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.