Magisterské studium BIO

Magisterský studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) vychovává profesionály a profesionálky, co jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie.

Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech i v nejrůznějších manažerských funkcích. Prohloubí stávající znalosti z bakalářského studia a nabízí možnost specializovat se výběrem jedné ze čtyř specializací. 

Specializace

Volbu specializace musíte vyplnit už v přihlášce do magisterského studia. Ve studijním programu Lékařská elektronika a bioinformatika si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací.

Charakteristika studijního programu BIO

O čem je studijní program BIO? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o BIO

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: prof. Dr. Ing. Jan Kybic