Magisterské studium EEM

V magisterském studijním programu Elektrotechnika, energetika a management (EEM) získáte znalosti elektrotechniky, materiálů a strojů. Na kvalitním základu matematiky a fyziky pochopíte principy výroby, přenosu i využití energie. V ekonomické specializaci se navíc naučíte, jak funguje obchodování s elektrickou energií.

Studijní plán Elektrotechniky, energetiky a managementu je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. Prohloubí vaše stávající znalosti z bakalářského stupně a nabízí možnost specializovat se výběrem jedné ze čtyř specializací.

Specializace

Volbu specializace musíte vyplnit už v přihlášce do magisterského studia. Ve studijním programu Elektrotechnika, energetika a management si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací.

Charakteristika studijního programu EEM

O čem je studijní program EEM? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o EEM

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.