Magisterské studium

Máme sedm unikátních studijních programů, v rámci kterých se můžete profilovat přesně podle svých představ. V průběhu studia se z vás stane skutečný expert ve vašem oboru. Protože naše studenty připravujeme na výzvy zítřka, nebudeme vás učit věci, které lze snadno vygooglit. Zaměřujeme se na rozvoj kritického myšlení a schopnost řešit problémy. A kromě “tvrdých znalostí” rozvíjíme i prezentační dovednosti a další soft skills. Protože jako budoucí šéf nebo teamleader musíte řešení umět nejen vymyslet nebo zrealizovat, ale musíte ho i umět prosadit. Mimochodem, téměř všechny předměty je možné studovat i v angličtině. Standardní doba studia jsou dva roky a absolvent získá titul inženýr (Ing.)

 
 
Jak se přihlásit

Vše o přijímacím řízení na jednom místě

EEM

Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment

Pro­to­že bez elektři­ny to nejde! V na­va­zu­jí­cí etapě EEM máte na výběr mezi cel­kem čtyř­mi spe­ci­a­li­za­ce­mi. Svoji od­bor­nost mů­že­te roz­ví­jet v ryze tech­nic­kém nebo tech­nic­ko-eko­no­mic­kém za­mě­ře­ní. Mějte vliv na to, jakým smě­rem se bude ubí­rat elek­tro­mo­bi­li­ta nebo bu­douc­nost ener­ge­ti­ky.

EK

Elektronika a komunikace

Studijní pro­gram ur­če­ný těm, které baví SW i HW aspekt elektro­tech­niky. Mi­k­ro­pro­ce­so­ry, au­di­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­ka, Inter­net věcí nebo ko­mu­ni­kač­ní sys­témy a tech­no­lo­gie, to je oč tu běží. V magis­ter­ské etapě EK si vy­be­re­te jednu z osmi spe­ci­a­li­za­cí a v ní se sta­ne­te oprav­do­vým ex­per­tem.

BIO

Lékařská elektronika a bioinformatika

V jedné ze čtyř spe­ci­a­li­za­cí magis­ter­ské etapy BIO roz­vi­ne­te své zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­nos­ti. V doopravdy mezi­oboro­vém stu­dij­ním pro­gra­mu se na­učí­te řešit pro­blémy a chá­pat sou­vis­los­ti. V rych­le se roz­ví­je­jí­cím oboru lé­kař­ské tech­ni­ky a bi­o­tech­no­lo­gií se tak roz­hod­ně ne­ztra­tí­te!

KYR

Kybernetika a robotika

Au­to­ma­ti­za­ce v prů­mys­lu i v běž­ném ži­vo­tě je trend, který nelze zvrá­tit. Stu­dium KyR vás při­pra­ví na prá­ci v per­spek­tiv­ních obo­rech, které ra­di­kál­ně mění svět kolem nás a mají před sebou ne­tu­še­nou bu­douc­nost.

OI

Otevřená informatika

Ma­te­ma­ti­ka, al­go­rit­mi­za­ce a pro­gra­mo­vá­ní. OI je stu­dij­ní pro­gram pro nad­šen­ce do jed­ni­ček a nul. Za­jí­má vás umělá in­te­li­gen­ce, stro­jo­vé učení, gra­fi­ka nebo in­te­li­gent­ní soft­ware? Z de­ví­ti uni­kát­ních spe­cia­li­za­cí si urči­tě vy­be­re­te!

IB

Inteligentní budovy

Me­zi­o­bo­ro­vý stu­dij­ní pro­gram, na němž se po­dí­le­jí sta­veb­ní, stroj­ní a elek­tro­tech­nic­ká fa­kul­ta ČVUT. Při­spěj­te k de­sig­nu a vý­stav­bě chyt­rých měst 21. sto­le­tí, která se bez in­te­li­gent­ních sys­té­mů ří­ze­ní a re­gu­la­ce ne­o­be­jdou.

LAK

Letectví a kosmonautika

Pro­gram pro ty, co míří vy­so­ko. LaK vás při­pra­ví na práci v ši­ro­kém a per­spek­tiv­ním od­vět­ví le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky. Důraz je kla­den na elek­tro­tech­ni­ku, in­for­ma­ti­ku, AI a ří­dí­cí sys­témy, ale i kon­struk­ce a po­ho­ny nebo soft skills.

Den otevřených dveří ON-LINE na FEL ČVUT v Praze

Podívejte se, co bylo k vidění na našich Dnech otevřených dveří ON-LINE!

Můžete poznat prostředí fakulty, virtuálně si projít naše top laboratoře a zjistit, který z našich studijních programů je pro vás ten pravý.

 
Více o Dnech otevřených dveří

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku