Magisterské studium OI

Magisterský studijní program Otevřená informatika (OI) vychovává profesionálky a profesionály, co jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu systémů v umělé in­te­li­gen­ci, stro­jo­vém učení, gra­fi­ce, hrách, in­te­li­gent­ním soft­waru nebo internetu věcí.

Mohou se uplatnit v počítačových firmách, ve výzkumných nebo vývojových týmech i v nejrůznějších manažerských funkcích. Prohloubí si stávající znalosti z bakalářského studia a nabízí možnost specializovat se výběrem jedné z devíti specializací. 

Specializace

Volbu specializace musíte vyplnit už v přihlášce do magisterského studia. Ve studijním programu Otevřená informatika si můžete vybrat jednu z devíti specializací.

Charakteristika studijního programu OI

O čem je studijní program OI? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o OI

Přijímací řízení do magisterského studia

Děkan fakulty vám může prominout přijímací zkoušku, pokud splníte následující podmínky:

  • přihlásíte se ke studiu programu příbuzného charakteru, jaký měl program v bakalářském stupni, 
  • pro programy Otevřená informatika, Kybernetika a robotika, Inteligentní budovy je podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky zároveň dosažení váženého studijního průměru 1,80.

Jestliže výše uvedené body nesplňujete, čeká vás přijímací zkouška. Ta se skládá z písemného testu a v některých případech je doplněna také ústním pohovorem před přijímací komisí. Tematické okruhy zkoušky se liší podle zvoleného programu.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.