Bakalářské studium

Nabízíme široké spektrum studijních programů, které vás připraví na výzvy zítřka. Naučíme vás nejenom matematiku, programování nebo zákonitosti elektrotechniky - budete umět řešit problémy! Fakulta klade důraz na rozvoj kritického myšlení a nezanedbává ani komunikační dovednosti a spolupráci v týmu. Díky nízkému poměru osmi studentů na jednoho pedagoga dokážeme nabídnout individuální přístup ve výuce. Standardní doba studia jsou tři roky a absolvent získá titul bakalář (Bc.)

 
 
Jak se přihlásit

Vše o přijímacím řízení na jednom místě

EEM

Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment

Pro­to­že bez elektři­ny to nejde! EEM je pro­gram, který pro­po­ju­je tech­nic­ké a eko­no­mic­ké vzdě­lá­ní. Mějte vliv na to, jakým smě­rem se bude ubí­rat elek­tro­mo­bi­li­ta nebo bu­douc­nost ener­ge­ti­ky.

EK

Elektronika a komunikace

Pro­gram ur­če­ný pro hra­čič­ky. Mi­k­ro­pro­ce­so­ry, au­di­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­ka, IoT a ko­mu­ni­kač­ní sys­témy a tech­no­lo­gie, to je oč tu běží. Chce­te kva­lit­ní te­o­re­tic­ký zá­klad, prak­tic­ké zku­še­nos­ti i pro­stor pro se­be­re­a­li­za­ci? Na EK to do­sta­ne­te.

BIO

Lékařská elektronika a bioinformatika

Zkom­bi­nuj­te zna­los­ti bi­o­lo­gie, in­for­ma­ti­ky a elek­tro­ni­ky. BIO před­sta­vu­je mix, který vám umož­ní po­má­hat a za­chraňovat ži­vo­ty! Vy­u­ži­tí po­čí­ta­če při di­a­gnos­ti­ce ne­mo­cí i v sa­mot­né léčbě má ob­rov­skou per­spek­ti­vu.

OES

Otevřené elektronické systémy

Chce­te elek­tro­ni­ce ro­zu­mět do hloub­ky? Tento pro­gram je ur­če­ný pro nad­še­né a ta­len­to­va­né stu­den­ty. OES staví zejmé­na na nad­ča­so­vých te­o­re­tic­kých zna­los­tech a učí stu­den­ty kri­tic­ky mys­let a zís­kat nad­hled nad pro­ble­ma­ti­kou.

KYR

Kybernetika a robotika

Au­to­ma­ti­za­ce v prů­mys­lu i v běž­ném ži­vo­tě je trend, který nelze zvrá­tit. KyR je stu­dij­ní pro­gram, jenž z vás udělá od­bor­ní­ky v per­spek­tiv­ních obo­rech, které ra­di­kál­ně mění svět kolem nás a mají před sebou bu­douc­nost.

OI

Otevřená informatika

Ma­te­ma­ti­ka, al­go­rit­mi­za­ce a pro­gra­mo­vá­ní. OI je stu­dij­ní pro­gram pro nad­šen­ce do jed­ni­ček a nul. Za­jí­má vás umělá in­te­li­gen­ce, stro­jo­vé učení, gra­fi­ka nebo in­te­li­gent­ní soft­ware? Pak je tento pro­gram správ­ná volba!

SIT

Softwarové inženýrství a technologie

Prak­tic­ká in­for­ma­ti­ka s dů­ra­zem na tvrdé zna­los­ti i soft skills. Pro­jek­to­vá výuka není pro SIT jen prázd­ný pojem. Jakmi­le vy­stu­du­je­te, mů­že­te s kli­dem za­lo­žit startup, na­stou­pit do za­měst­ná­ní nebo si kde­ko­li do­dě­lat in­že­ný­ra.

EEK

Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka

EEK je stu­dij­ní pro­gram vhod­ný pro stu­di­um při za­měst­ná­ní, kdy si chce­te do­pl­nit od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti elek­tro­tech­ni­ky, vý­ro­by, ma­te­ri­á­lů nebo ří­ze­ní. Stu­di­um pro­bí­há v kom­bi­no­va­né formě, v blo­cích zpra­vi­dla jed­nou týdně.

Jak vás můžeme podpořit

Pomůžeme vám s přípravou k maturitě i na přijímačky

Při­hlas­te se na příp­rav­né on-line kur­zy ma­te­ma­ti­ky a fy­zi­ky a zo­pa­kuj­te si pod ve­de­ním pe­da­go­gů z FEL stře­do­škol­skou lát­ku. U ma­tu­ri­ty bu­de­te za hvěz­du a zís­ká­te nás­kok k při­jí­ma­cí­mu tes­tu na FEL či ja­kou­koli tech­niku.


Přípravné kurzy →

Získejte nový náhled na řešení častých matematických problémů

V sé­rii vi­deí vám doc. Petr Habala z ka­ted­ry ma­te­ma­ti­ky FEL po­mů­že utří­dit si v hlavě zna­losti, které má­te ze školy. Zo­pa­kuj­te si zá­kla­dy a na­uč­te se ele­gant­ně ře­šit té­ma­ta, kte­rá se čas­to vys­ky­tu­jí u ma­tu­rity nebo v při­jíma­cích tes­tech na VŠ.

Videokurz matematiky →

Kde se dozvíte víc

Který program zvolit? Kolik studentů projde přes přijímačky? Lze studium kombinovat s prací? Co můžu dělat jako absolvent? Jen se ptejte :-)

Je k dispozici oficiální komunikační kanál chcistudovat@fel.cvut.cz, kde na vaše otázky budou reagovat pracovnice studijního oddělení.

Anebo můžete využít neoficiální kanál - Facebookovou skupinu Zeptej se studentů FEL ČVUT!, za kterou stojí studentský klub +/-FEL. Zde máte prostor zeptat se současných studentů na cokoliv, co vás o studiu na FEL a životě na VŠ zajímá.

A pak tu jsou záznamy z našich Dní otevřených dveří on-line. Podívejte se na prezentace našich studijních programů, poslechněte si názory našich současných studentů i absolventů a seznamte se s laboratořemi FEL, jejich špičkovými technologiemi a vybavením.

Na co ještě čekáte?

Podat přihlášku